Yazar Rehberi

GENEL POLİTİKALAR

YAYINLAMA POLİTİKALARI

ETİK SORUMLULUKLAR VE POLİTİKALAR

KABULDEN SONRA

DİL DÜZENLEMESİ

GENEL POLİTİKALAR

 

Derginin Amacı

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından yayınlanan Eğitim ve Bilim, uluslararası hakemli bir dergidir.

Kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sivil toplum kuruluşu olan TED kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında eğitim sistemini geliştirmeyi önemsemektedir. TED, Eğitim ve Bilim aracılığıyla eğitim sorunlarını çözme potansiyeline sahip nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır.

Eğitim ve Bilim öncelikle ülkemizde, sonra dünyada her bireyin sahip olması gereken bilgi ve becerileri kazanabileceği bir eğitim sisteminin inşasına hizmet etme amacına sahiptir. Ayrıca Eğitim ve Bilim okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Eğitim ve Bilim daha mutlu çocuklar ve daha nitelikli okul uygulamalarına katkı sağlama önceliğine sahiptir. Bu kapsamda bir içerik oluşturmak ve bunu yönetebilmek, "odak dergi" ve "dergi okulu" olma hedefine doğru ilerlemeye yardımcı olacağı gibi, eğitim sorunlarına bütünsel bir bakışın oluşmasına da temel teşkil edecektir. Bununla birlikte sürdürülebilir bir gelişim ve eğitim için ortak akıl üretiminde aracılık rolü üstlenmektedir.

 

Odak ve Kapsam

Amaçları doğrultusunda Eğitim ve Bilim'in yayın odağında;

 • Öğretmenlerin profesyonelleşmesine katkı sağlayan,
 • Okul ve sınıf içi uygulamalara doğrudan katkı sağlayarak teori ve uygulama arasında köprü olan,
 • Okul ekosistemi ile ilgili bütüncül bakış açısı sunan,
 • Türkiye'nin yerel ve güncel eğitim sorunlarını hem kendi özelinde değerlendiren hem de uluslararası karşılaştırmalarla inceleyen çalışmalar yer almaktadır.

Ayrıca aşağıda belirtilen çalışmalar Eğitim ve Bilim'in yayın kapsamındadır.

 • Okulöncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitimin temel problemlerini ve uygulamalarını irdeleyen, geliştiren çalışmalar
 • Aktif görev yapan öğretmen ve diğer profesyonellerin yeterliklerini ve eğitim stratejilerini geliştirmeye yardımcı olan çalışmalar
 • Öğretmen adaylarının daha nitelikli öğretmenler olmalarını amaçlayan, öğretmen eğitim modellerini irdeleyen ve örnekleminin ilgili öğretmenlik alanıyla sınırlandığı her tür strateji ve yenilikçi öğretmen eğitimi uygulamalarını içeren çalışmalar
 • Meta-analiz, içerik analizi, profil analizi ile büyük araştırma grupları veya örneklemlerle gerçekleştirilmiş çalışmalar
 • Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin bireysel, eğitsel, kariyer planlama ve sosyal gelişimlerine etki edebilecek her türlü çalışma
 • Teorik de olsa yeni bir eğitsel model geliştiren ve değerlendiren çalışmalar
 • Eğitimde aile katılımını geliştiren ve destekleyen çalışmalar
 • Multidisiplinler ve trasndisipliner çalışmalar
 • Eğitsel ölçme araçlarının geliştirildiği ve aynı anda kullanışlılığının sınandığı çalışmalar
 • Eğitim uygulamalarını geliştirmeye yardımcı teknoloji entegrasyonu çalışmaları
 

Kısıtlamalar ve Değerlendirmeye Kabul Edilmeyen Başvurular

Aşağıda belirtilen alanlardaki çalışmalar Eğitim ve Bilim yayın kapsamı dışında olup değerlendirmeye kabul edilememektedir;

 • Üniversite öğrencilerinin ve öğretmen adaylarının örneklem olarak alındığı çalışmalar yayına kabul edilmez. Ancak Odak ve Kapsam bölümünde ifade edilen sınırlı durumlar için bahsi geçen örneklem grubundan başvuru kabul edilebilir. Öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar "öğretmen eğitimi" ile ilgili kapsama uygun olması koşuluyla değerlendirmeye alınmaktadır. Bahsi geçen çalışmaların öğretmen adaylarının eğitimlerinin niteliğini artırması kadar yenilik getirmesi de zorunludur. Öğretmen eğitimi modeli ile eğitim sürecinde kullanılacak yeni yöntem, araç ve uygulamalara yönelik öneri getirecek nitelikte çalışmalar olmalıdır. Örneğin daha iyi Fen Bilgisi öğretmeni yetiştirmek için Fen Bilgisi Öğretmeni adayları üzerinde gerçekleştirilen amaca uygun çalışmalar Eğitim ve Bilim kapsamında yer alabilmektedir. Kısaca gerçekleştirilen araştırmanın içerik ve uygulamasının, örneklemin alındığı program ile birebir ilişkili olması ve öğretmen eğitimine bir yenilik getirmesi gerekmektedir.
 • Sadece ölçek geliştirme ve geçerlemeyi içeren çalışmalar yayına kabul edilmez. Ancak geliştirilen ölçeğin kullanışlılığının sınandığı özgün çalışmalar, değerlendirmeye kabul edilebilir. Lütfen bu konuda 2015 yılından itibaren yayınlanmış ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarının formatını inceleyiniz.
 • Bir ders, disiplin ya da öğretim alanı için yöntem, teknik yada sınırlı değişkenlerle sınanmış araştırmalar. Örneğin; Kimya öğretiminde teknoloji kullanımını öğrenme kalıcılığına etkisi, istasyon tekniğinin ..... öğretim alanında ya da ...... dersi için etkililiği, ergenlerde özgüven yükseltme eğitiminin.... gibi bir değişkenin beklendik sonuçlar üretebileceği tekil ve literatürde onlarca örneği bulunan sınırlı içerikteki araştrımalar. Benzer araştırmalar tekrar bilgiler ürettiği gibi ne değişkenlik çeşitliliği, örneklem ne de araştırma modeli açısından bir yenilik, zenginlik ya da özgünlük sunmamaktadır.
 • BÖTE alanında gerçekleştirilen anlayış, kabul, tutum, öz-güven vb. araştırmalar. Eğitim ve Bilim Dergisi bilgisayar ve teknoloji araştırtmaları için sadece temel ve orta öğretim düzeyinde sınıf içi uygulama ve öğrenmeye katkı sağlayacak özgün araştırmalarla ilgilidir. Öğretmen ya da adaylar üzerinden yürütülen teknoloji tabanlı var olan durumu ortaya koymaya odaklanan araştırmalar yayın odağımızda değildir. Öğretmenlerin örneklem olarak seçileceği araştrımalar sadece uygulamalı eğitim ve yenilik çalışmalarına sınıf içinde direk katkı sağlayacak özgün araştırmalar için yayın başvurusu kabul edilmektedir.
 • Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin ana hipotezlerini içeren temel bulguların çalışmada sunulmuş olması gerekmektedir. Bu kapsamda geliştirilen ölçme aracı, program, etkinlik vb. yardımcı unsurlar yayına kabul edilmez.
 • Meta-analiz,  içerik ve profil analizi ile küçük bir araştırma grubu ve örneklemle Türkiye özelinde gerçekleştirilmiş çalışmalar değerlendirme kapsamına girmez.
 • Ayrıca
  • Eğitim araştırmacılarının kullanacağı yöntem bilim, ölçmenin temelleri ve istatistik gibi destekleyici alanlarda üretilmiş araştırmalar,
  • Üniversite öğrencilerinin aldıkları bir derse yönelik oluşturdukları tutum, davranış vb. özelliklerini ölçen çalışmalar,
  • Verilerin demografik veya kategorik (sınıf düzeyi, okul türü, bölüm, cinsiyet vb. gibi bir ölçme aracı ya da veri toplama yöntemi kullanılarak bilgi formundan elde edilen kategorilerle) yapılan çalışmalar,
  • Herhangi bir ders, müfredat programı ve içeriğinin öğretmen veya öğrenci gözüyle değerlendirildiği çalışmalar,
  • Ders kitaplarını analizi eden ve inceleyen çalışmalar,
  • Alanyazın (literatür) derlemeleri ve kitap analizleri,
  • Eğitim bilimleri dışındaki alanlara özgü; hemşirelik eğitimi, mühendislik eğitimi, mimarlık eğitimi gibi çalışmalar,

Eğitim ve Bilim yayın kapsamına girmemektedir.

 

Yayın Sıklığı

Uluslararası hakemli bir dergi olan Eğitim ve Bilim Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanır. Bir yılda en fazla iki özel sayı yayınlanabilir. Özel sayıların duyuruları, en geç bir yıl önceden yapılır. Özel sayılarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak, eğitime ve eğitim politikalarına yön verecek şekilde yayın kurulu tarafından belirlenir.

 

Yayın Dili

Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm sıralı ve özel sayılar aynı anda Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Aday makale gönderim aşamasında Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Gönderilen aday makale gönderim dilinin (Türkçe ve İngilizce) dilbilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır.

Aday makale yayıma kabul alması akabinde son kopya her iki dilde hazırlanarak sunulmalıdır. Her iki dilde hazırlanan son kopya Türkçe ve İngilizce tam metin Eğitim ve Bilim dil editörleri tarafından kontrol edilir. Dil editörleri aday makalenin dilini yetersiz görmesi durumunda dil redaksiyonunun yapılmasını talep edebilir. Dil redaksiyonu talep edilen aday makale, aşağıda önerilen akredite dil kuruluşlarında yaptırılır ve yaptırılan redaksiyonun belgesi yayın kuruluna ibraz edilir. Redakte edilmeyen ve belgelendirilmeyen aday makale yayına kabul edilmez.

Yazar(lar)ın aday makaleye ilişkin çeviri ve redaksiyon sürecinde destek alabilecekleri firmalar aşağıda sunulmaktadır.

 

Derginin Bölümleri

Eğitim ve Bilim'de sadece Özgün Araştırma Makaleleri yayınlanır.

 

Açık Erişim Politikası

Eğitim ve Bilim yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Eğitim ve Bilim aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda Eğitim ve Bilim yayın kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Creative Commons Eğitim ve Bilim'de yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Eğitim ve Bilim bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Eğitim ve Bilim, açık erişim sağlama politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir.

Eğitim ve Bilim'in yayıncısı olan Türk Eğitim Derneği (TED), hiç bir kütüphane veya okuyucudan yayınlanan elektronik makalelere erişim için abonelik ve ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.

Eğitim ve Bilim makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiç bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Ancak, Eğitim ve Bilim'e gönderilen çalışmaların aşağıda sıralanan maddi yükümlülükleri, yazarların sorumluluğundadır:

 • Eğitim ve Bilim'de çalışmalar hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde tam metin olarak yayınlamaktadır. Dergi bu kapsamda herhangi bir çeviri hizmeti vermemekte ancak yönlendirme amacıyla yazar(lar)a çeşitli akredite firmalar önermektedir.
 • Alan editörleri veya hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda, Eğitim ve Bilim yayın kurulu tarafından talep edilen dil editörlüğü veya redaksiyon işlemleri belirtilen firmalardan alınır.
 • Değerlendirme süreci sonucu yayına kabul edilen tüm çalışmaların intihal denetimi, mizanpaj ve dizgi, kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü ile düzenlemelere ilişkin işlemlerin maddi sorumluluğu yazarlara aittir.
 

Gizlilik Beyanı

Eğitim ve Bilim dergi yönetim sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin ve TED'in bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

 

Arşivleme

Eğitim ve Bilim'de yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler XML ve .pdf formatında 3. parti bulut bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır. Ayrıca TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı aracılığıyla tüm makaleler .pdf formatında ULAKBİM sunucularında saklanmakta ve sunulmaktadır.

 

Dizinler

Social Sciences Citation Index

Scopus

ProQuest Central

EBSCO Education Source

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı

» Eğitim ve Bilim, TÜBİTAK ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı kapsamında yer almaktadır. Eğitim ve Bilim'de çalışma yayınlayan yazarlar bu teşvik programından yararlanabilir. Detaylı bilgilere ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Sponsorluk ve Reklam

Eğitim ve Bilim yayın politikaları kapmasında sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Ancak Eğitim ve Bilim'in amaçları doğrultusunda web sayfası üzerinden kar amacı gütmeyen bilimsel ve eğitsel etkinlikler duyurulabilir.

 

YAYINLAMA POLİTİKALARI

 

Yazım Kuralları

Eğitim ve Bilim'e gönderilecek çalışmalar aşağıdaki " Makale Şablonları " üzerinde hazırlanmalıdır.

Türkçe Makale Şablonu | İngilizce Makale Şablonu

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm)

Eğitim ve Bilim makale sayfa sayısı veya kelime sayısı ile ilgili sınırlama getirmemektedir. Ancak yayın kurulu veya bilim kurulu çalışmanın niteliğini kaybetmeden kısaltılabileceği yönünde görüş belirtebilir.

Font Ailesi: Palatino Linotype, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

Başlık

Çalışmanın başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.

Öz

Çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, sonuçlarını, öne çıkan yanlarını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Kelime sınırlaması bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 5 en çok 7 anahtar kelime belirlenmelidir.

Giriş

Araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır.

Yöntem

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları, gerekli ise etik kurul onayı yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.

Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

Tartışma *

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular alanyazın ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır.

Sonuç *

Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.

Öneriler *

Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca alanyazına katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir.

Teşekkür **

Araştırmanın ortaya çıkarılması aşamasında küçük katkı sağlamış kişi veya kurumlara teşekkürler belirtilmelidir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Font ailesi Palatino Linotype ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.

Ekler **

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

* Tartışma, Sonuç ve Öneriler yazarlar tarafından tek başlık altında toplanabileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

** Teşekkür ve Ek bilgileri yer alması durumunda bu başlıklar Giriş, Yöntem gibi ana başlık şeklinde verilmelidir.

Tablo ve Şekiller
Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.
Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilir.
Tablo başlıkları ve metin 10 Punto
Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı
Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto
Şekil ve Numarası Koyu Örn. Şekil 1. Şekil Başlığı
Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalı ve Makale Gönderme basamaklarının 4. Basamağında Ek Bir Dosya Yükle seçeneği ile orijinal şekil yüklenmelidir.

KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (20. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gönderme: (Büyüköztürk, 2014, s. 194)

Kitap İçi Bölüm

Bayır, D. (1997). USMARC uygulamasına genel bir bakış. B. Yılmaz (Yay. Haz.). Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'a armağan içinde (s. 199-218). Ankara: Hacettepe üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.

Gönderme: (Bayır, 1997, s. 207)

Çeviri Kitap

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin doğuşu (M. Kıratlı, çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Gönderme: Lewis, 2000, s. 12

Makale

Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. doi:10.15390/EB.2014.3078

Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 245)

Elektronik Makale

Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/779/376 adresinden erişildi.

Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 240)

Tez

Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte sürekli eğitim: Ankara'da bulunan üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe üniversitesi, Ankara.

Gönderme: (Mantar, 2003, s. 67)

Bildiri

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gönderme: (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s. 92)

Web Sayfası

UNESCO. (2013). World Heritage list. http://whc.unesco.org/en/list adresinden erişildi.

Gönderme: (UNESCO, 2013)

 

Telif Hakkı Devri

Yayınlanmak üzere Eğitim ve Bilim'e gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Türk Eğitim Derneği'ne devretmek zorundadır. Eğitim ve Bilim Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

 • Patent hakları,
 • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
 • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
 • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
 • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

Eğitim ve Bilim'e çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim adımlarının 4.’sünde ek dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. Aynı zamanda ıslak imzalı formu basılı olarak "Türk Eğitim Derneği (TED) Kızılırmak Caddesi No: 8 06640 Bakanlıklar, Ankara, Türkiye" adresine "Eğitim ve Bilim" adına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz.


Creative Commons Eğitim ve Bilim'de yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Eğitim ve Bilim bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

 

Etik Kurul Onayı

Sosyal bilimlerde etik kurul, insan katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onaylarının alınmasını sağlamak üzere, sunulan araştırma önerilerini değerlendiren bir komitedir. Bu komite sunulan araştırma önerilerini yukarıda belirtilen boyutlar açısından inceleyerek, uygun bulması durumunda etik kurul onay belgesi verir ve buna ilişkin bir belge düzenler.

 • Tüm aday makaleler için etik kurul onay belgesi sunulmalıdır.
 • Herhangi bir kuruma bağlı olmayan araştırmacılar çalışmalarının veri toplama süreci öncesinde bulundukları ildeki üniversitelerin etik kurullarına başvurarak etik kurul onay belgesi almalıdır.
 • Tezlerden üretilen makalelerde tez için alınan etik kurul onayı sunulması yeterlidir. Aday makale için ayrı bir etik kurul onayı alınması beklenmez.

*Araştırma özelinde alınan kurumsal ve bireysel araştırma ve uygulama izinleri etik kurul onayı yerine geçmez.

 

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Eğitim ve Bilim'in yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. Eğitim ve Bilim'e gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

Körleme Hakemlik Türü

Eğitim ve Bilim, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

İlk Değerlendirme Süreci

Eğitim ve Bilim'e gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana yönelik bir alan editörüne gönderilir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde alan editörleri çalışmaların, giriş ve alanyazın, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmayan çalışmalar en geç bir ay içerisinde alan editörü değerlendirme raporu ile birlikte iade edilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakemlendirme sürecine alınır.

Hakemlendirme Süreci

Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Çalışmayı inceleyen alan editörü, Eğitim ve Bilim hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir. Alan editöründen gelen hakem önerileri editörler tarafından değerlendirilir ve çalışmalar hakemlere iletilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

 1. Giriş ve alanyazın: değerlendirme raporu çalışmada ele alınan problemin sunumu ve amaçları, konunun önemi, konuyla ilgili alanyazının kapsamı, güncelliği ve çalışmanın özgünlüğü hakkında görüş içerir.
 2. Yöntem: değerlendirme raporu, kullanılan yöntemin uygunluğu, araştırma grubunun seçimi ve özellikleri, geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili bilgilerin yanı sıra veri toplama ve analiz süreci hakkında görüş içerir.
 3. Bulgular: değerlendirme raporu, yöntem çerçevesinde elde edilen bulguların sunumu, analiz yöntemlerinin doğruluğu, araştırmanın amaçları ile erişilen bulguların tutarlılığı, ihtiyaç duyulan tablo, şekil ve görsellerin verilmesi, kullanılan testlerin kavramsal açıdan değerlendirilmesine yönelik görüşler içerir.
 4. Değerlendirme ve tartışma: değerlendirme raporu, bulgulara dayalı olarak konunun tartışılması, araştırma sorusuna/larına ve hipoteze/lere uygunluk, genellenebilirlik ve uygulanabilirlik ile ilgili görüş içerir.
 5. Sonuç ve öneriler: değerlendirme raporu alanyazına katkı, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik öneriler hakkında görüş içerir.
 6. Stil ve anlatım: değerlendirme raporu, çalışma başlığının içeriği kapsaması, Türkçe'nin kurallara uygun kullanımı, gönderme ve referansların APA 6 kurallarına uygun olarak tam metnin diline uygun verilmesi ile ilgili görüş içerir.
 7. Genel değerlendirme: değerlendirme raporu çalışmanın bir bütün olarak özgünlüğü, eğitim alanyazınına ve alandaki uygulamalara sağladığı katkı hakkında görüş içerir.

Değerlendirme sürecinde hakemlerin çalışmanın tipografik özelliklerine göre düzeltme yapmaları beklenmemektedir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 6 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından "düzeltme yönergesi" doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden gelen görüşler, alan editörü tarafından en geç 2 hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda alan editörü çalışmaya ilişkin nihai kararını editörlere iletir.

Yayın Kurulu Kararı

Editörler, alan editörü ve hakem görüşlerine dayanarak çalışma ile ilgili yayın kurulu görüşlerini hazırlar. Hazırlanan görüşler editör tarafından alan editörü ve hakem önerileri ile birlikte en geç 1 hafta içerisinde yazar(lar)a iletilir. Bu süreçte olumsuz görüş verilen çalışmalar intihal denetimi talep edilmeksizin iade edilir. Olumlu görüş verilen çalışmalar için son karar, intihal denetim raporları sonuçlarına göre verilir.

Yayın Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?

Eğitim ve Bilim'e gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 6 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak, hakem ya da editörlerin yazar(lar)dan düzeltme istedikleri tarih ile yazar(lar)ın düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 6 aylık süreye dahil edilmemektedir.

 

Çevrimiçi Çalışma Gönderme Rehberi

Eğitim ve Bilim'de değerlendirilmek üzere çalışma gönderecek yazar(lar) http://egitimvebilim.ted.org.tr adresinde yer alan dergi yönetim sistemine üye olarak gönderim gerçekleştirebilir.

Yazar(lar) üye olmak ve çalışma göndermek için "Çevrim İçi Çalışma Gönderme Rehberi"nde yer alan yönergeleri takip etmelidir.

 

Düzeltme Yönergesi ve Yükleme Rehberi

Eğitim ve Bilim'de değerlendirme sürecindeki çalışmalar için editörler, alan editörleri ve/veya hakemler tarafından bir defa veya daha fazla düzeltme ve iyileştirme talep edilebilir.

Yazar(lar) talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin nesnel ve çalışmanın özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür.

Yazar(lar) talep edilen düzeltme ve iyileştirmeleri "Düzeltme Yönergesi ve Yükleme Rehberi"nde belirtilen koşullara göre sisteme yüklemelidir.

 

Çalışma/Makale Geri Çekme

Eğitim ve Bilim araştırmacı ve kütüphaneciler için bütünsel ve eksiksiz yayıncılığı önemsemektedir. Bunu sağlamanın güvenilir özgün araştırma makalelerini yayınlamak olduğu bilincindedir. Eğitim ve Bilim yayın politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazar(lar)a ve yayın kuruluna düşen görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

Yazarlar

Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), "Geri Çekme Formu"nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini egitimvebilim@ted.org.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla yayın kuruluna iletmekle yükümlüdür. Yayın Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar. Yayın kurulu tarafından telif hakları Eğitim ve Bilim gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

Editörler

Eğitim ve Bilim yayın kurulu; yayınlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda çalışmayı ilişkin bir soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır.

Yayın kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder.

Yayın kurulu, yayınlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, en geç bir hafta içerisinde aşağıdaki geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirir.

Etik ihlali tespit edilen çalışmanın;

 1. Elektronik gösterimdeki başlığının başına "Geri Çekildi:" ibaresi eklenir.
 2. Elektronik gösterimdeki Öz ve Tam Metin içerikleri yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, detaylı kanıt kaynakları varsa yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayınlanır.
 3. Dergi web sitesinin ana sayfasından geri çekme bildirimi ilan edilir.
 4. Geri çekme tarihinden itibaren ilk yayınlanacak sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine "Geri Çekildi: Çalışma Başlığı" şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.
 5. Yazar(lar)ın bağlı olduğu kuruluş(lar)a yukarıdaki geri çekme bildirimleri iletilir.
 6. Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri Derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

Ayrıca yayın kurulu etik ihlalde bulunulan çalışma yazar(lar)ının daha önce yayınlanmış çalışmalarının yayın evlerine veya yayın kurullarına, yayınlanan çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri çekmelerini önerebilir.

 

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

Eğitim ve Bilim'de değerlendirme sonucu yazar(lar)a iletilen yayın kurulu ve bilim kurulu görüşlerine yazar(lar)ın itiraz etme hakkı saklıdır. Yazar(lar), çalışmaları için yapılan değerlendirme sonucu görüş ve yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını referans göstererek egitimvebilim@ted.org.tr adresine e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar yayın kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde incelenerek (Çalışmanın alan editörü ve hakemlerine yapılan itirazlar hakkında görüş talep edilebilir) yazar(lar)a olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. Yazar(lar)ın değerlendirme sonucuna itirazları olumlu bulunması durumunda, yayın kurulu çalışmanın konu alanına uygun yeni hakemlendirme yaparak değerlendirme sürecini yeniden başlatır.

 

ETİK SORUMLULUKLAR VE POLİTİKALAR

 

Yayın Etiği

Eğitim ve Bilim'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Eğitim ve Bilim yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Yazarların Etik Sorumlulukları

Eğitim ve Bilim'e çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Eğitim ve Bilim'e gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
 

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Eğitim ve Bilim editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Eğitim ve Bilim'de yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 • Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

 • Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 • Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bkz. İntihal Denetimi

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

 • Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
 • Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Eğitim ve Bilim değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Eğitim ve Bilim için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.
 

Yayıncının Etik Sorumlukları

Eğitim ve Bilim yayıncısı olan Türk Eğitim Derneği (TED), kar amacı gütmeyen kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. TED kuruluş felsefesi gereği, eğitim ve bilim ilişkisini uluslararası standartlarda kamuya mal etmek amacıyla Eğitim ve Bilim dergisini yayınlamaktadır. Bu bağlamda TED ve Yönetim Kurulu, Eğitim ve Bilim dergisi ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

 • Editörler, Eğitim ve Bilim'e gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
 • Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Eğitim ve Bilim'de yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.
 

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Eğitim ve Bilim'de yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen egitimvebilim@ted.org.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

 

KABULDEN SONRA

 

Eğitim ve Bilim'de değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır.

Eğitim ve Bilim makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiç bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Ancak, değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların aşağıdaki bazı başlıklara ilişkin maddi yükümlülükleri yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

 

İntihal Denetimi

Eğitim ve Bilim yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın Türkçe ve İngilizce nüshaları yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından intihal denetiminden geçirilir. Denetim kapsamında oluşan maddi sorumlulular yazar(lar)a aittir.

İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

 

Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Bilimsel araştırmalar daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine geliştirilir. Yapılan çalışmalarda daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde gönderme ve atıf yapılarak kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir.

Eğitim ve Bilim yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir. Bu kapsamda her çalışma kabul edildikten sonra yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından kaynakça, gönderme ve atıf kontrolünden geçirilir. Gerçekleştirilen kontrolün maddi sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü Türkçe ve İngilizce tam metin için aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır:

 • Kaynakça APA Kaynak Gösterme Kuralları 6. Sürümünde yer alan usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir.
 • Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar düzeltilir.
 • Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

Türkçe tam metin için Türkçe, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınır.

 

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

Eğitim ve Bilim makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir. Sayfa düzeni ve baskı kopyasının hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.

 

DOI Numarasının Verilmesi

Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. Eğitim ve Bilim'de yayınlanan veya erken görünümdeki her çalışma için DOI numarası verilmesi zorunludur.

Kabul aşamasından sonra intihal denetimi, kaynakça kontrolü ve baskı hali hazırlanan çalışmalara yayın kurulu tarafından DOI numarası verilir.

 

Erken Görünüm

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

 

DİL DÜZENLEMESİ

 

Eğitim ve Bilim'e gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu kapsamda çalışmaların değerlendirme için gönderilmeden önce redakte edilmiş olması yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Yayın kurulu gönderilen çalışmaların değerlendirme süreçlerinde veya kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edilebilir. Dil redaksiyon hizmeti alınması talep edilen çalışmanın yazar(lar)ı aşağıda önerilen firmalardan birinden hizmet alarak, redaksiyona ilişkin belgeyi yayın kuruluna sunmalıdır.

 

Oluşturulma: 8 Eylül 2015 | Güncelleme: 23 Nisan 2020

Creative Commons License

Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1300-1337