Cilt 45, Sayı 204 (2020)

MAKALELER

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritası Yöntemi İle Hikâye Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Hümeyra Uysal, Sabri Sidekli
Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersinde İlkokul Öğrencilerinin Analitik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görüşlerinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Büşra Melis Kanyılmaz, Elif Özata Yücel
Mühendislik Odaklı Bütünleştirilmiş STEM Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine ve STEM Meslek İlgilerine Etkisinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Hicran Özkul, Muhammet Özden
Etkileşimli Sosyal Bilgiler Defteri (ESBD) Uygulamasına İlişkin Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Erhan Yaylak
Ergenlerde Okul Tükenmişliği ve Okul Bağlılığı: Facebook Bağımlılığının Aracı ve Farklılaştırıcı Rolü | PDF | | PDF (English) |
İbrahim Demirci, Fatih Usta, Banu Yıldız, Ayşe Sibel Demirtaş
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Tahmini Öğrenme Yol Haritası Çerçevesinde Tasarlanan Bir Öğretim Deneyindeki Matematiksel Soyutlama Süreçleri | PDF | | PDF (English) |
Faik Camci, Dilek Tanışlı
Öz-Düzenleme ile Orantısal Akıl Yürütme Arasındaki İlişki: Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünmenin Aracılık Rolü | PDF | | PDF (English) |
Mesut Öztürk
Hikâye Anlatma Temelli ve Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Anasınıfı Çocuklarının Sosyal Becerilerine Etkisi: Deneysel bir Çalışma | PDF | | PDF (English) |
Pınar Aksoy, Gülen Baran
Okul Öncesi Eğitim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Gözünden Erken Çocukluk Döneminde Korkular | PDF | | PDF (English) |
Tatjana Novovic, Veselin Micanovic
Zihinsel Yetersizliği Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamaları Üzerinde Müdahale ve Müdahale Paketlerinin Etkisinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Hanifi Sanır, İrem Akçayır, Ufuk Özkubat
Görme Engelli Altıncı Sınıf Öğrencilerine Hücre Konusunun Öğretimi | PDF | | PDF (English) |
Fatih Yazıcı, Mustafa Sözbilir
Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yeterliklerinin ve Bu Yeterlik Derecelerinin Çok Kriterli Karar Verme ile Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ali Özdemir
Biyoloji Öğretmenlerinin Beyin İşlevlerine İlişkin Nöromitlerinin ve Doğru Bilgilerinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Yeliz Gülsün, Pınar Köseoğlu
Öğretmenlerin Öz Yeterlik İnançları ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Fatma Kalkan
Kapsayıcı Eğitimde Disiplinler Arası Program Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Sevda Dolapçıoğlu, Yeliz Bolat
Yabancı Dil Sınıf İçi Kaygı Ölçeğinin Sırpça Versiyonu: Psikometrik Analiz | PDF | | PDF (English) |
Jelisaveta Safranj, Marija Volarov, Milan Oljaca
Düşünme Becerileri Kavramları Bağlamında İlkokul Ders Kitaplarının ve Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Nurgül Erbağcı, Özlem Kaf
Yönetim Tarzlarının İş Doyumu ve Tükenmişliği Yordama Düzeyi: Örgütsel Adaletin Aracı Rolü | PDF | | PDF (English) |
Müslim Alanoğlu, Zülfü Demirtaş
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Çocuklar ile Normal Gelişim Gösteren Çocukların Yeme Davranışlarının Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Ertan Görgü
Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerini Destekleyici Uygulamalar Hakkında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Gülhan Yılmaz Bursa, Berrin Dinç


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337