Cilt 45, Sayı 202 (2020)

MAKALELER

2011 ile 2017 Arasında ESERA Bildirilerinde Yayınlanan Fen Eğitimi Araştırma Makalelerinin Sistematik Bir Değerlendirmesi | PDF | | PDF (English) |
Saeed M. Alshamrani, Abdulwali Hussein Aldahmash
Öğrencilerin Fen Okuryazarlığı Performanslarının Aşamalı Doğrusal Modelleme ile İncelenmesi: PISA 2015 Türkiye ve Singapur Karşılaştırması | PDF | | PDF (English) |
Betül Karakoç Alatlı
Sosyal Bilgiler Dersinde Estetik Yaratıcılık Öğretim Etkinlikleriyle Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Burcu Gürkan, Sevda Dolapçıoğlu
Okul Etkililiğini Belirlemede Kullanılan Katma-Değerli Değerlendirme Yaklaşımının Uygulanması | PDF | | PDF (English) |
Sedat Şen, İbrahim Yıldırım, Mehmet Fatih Karacabey
Matematiksel Problem Çözme Yeterliliğinin Bileşenleri ve Matematiksel Modellemeye İlişkin Öğretim Stratejilerinin Aracılık Etkileri | PDF | | PDF (English) |
Sunyoung Han, Hye Mi Kim
Bireye Uyarlanmış Testlerde Madde Kullanım Sıklığı Kontrol Yöntemlerinin Farklı Koşullarda Ölçme Duyarlılığına ve Test Güvenliğine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Recep Gür, Hamide Deniz Gülleroğlu
Türkiye'de Ortaöğretim Öğretmenlerinin Mesleki Özerkliği: Var Olan ve Olası Politikaların Bir Analizi | PDF | | PDF (English) |
Yusuf Canbolat
Bilişsel Farkındalık Okuma Stratejilerinin Eleştirel Düşünmeye Etkisi: Karma Araştırma Yöntemi | PDF | | PDF (English) |
Funda Amanvermez İncirkuş, Latif Beyreli
Okul Terk Riskini Etkileyen Öğrenci Özellikleri, Bir Okuldan Diğerine Farklı Mıdır? | PDF | | PDF (English) |
Osman Zorbaz, Arif Özer
Ortaokul Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişkiler: Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının Aracı Değişken Rolü | PDF | | PDF (English) |
Servet Üztemur, Erkan Dinç, Yusuf İnel
Ruh Sağlığı Çalışanlarının Terapötik Sürece İlişkin Deneyimlerinin Nitel Analiz Yoluyla İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Nilüfer Özabacı, Ahmet Kara, Serdar Körük, Kadir Burak Salimoğlu, Safiya Yılmaz Dinç
Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Anne-Baba Ergen İlişkisi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Bilgin, İrem Şahin, Ahmet Togay
Lider Öğretmen Olmak: Malezya'daki Öğretmen Adaylarının Algı, Hazırlık Düzeyi ve Zorlukları Üzerine Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Lokman Mohd Tahir, Mohammed Borhandden Musah, Shafeeq Hussain V. Al-Hudawi, Khadijah Daud
Fiziksel Aktivite Düzeyi, Fiziksel Uygunluk, Akademik Başarı ve Akademik Benlik Kavramı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Emre Bilgin, Yeşim Bulca, Gıyasettin Demirhan
Ders Dışı Sporla İlgili Oyunların Lise Öğrencilerinin Davranış Örüntülerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Mümine Soytürk, Özden Tepeköylü Öztürk
Grafik, Sembol ve Resimlerden Yararlanılarak Oluşturulan Şarkı Haritalarının Okul Şarkılarının Öğretimindeki Başarıya Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Çiğdem Yiğit, Sezen Özeke
İngilizce Öğretmenlerinin Kalitesini Artırmaya Yönelik Öğretmen Ölçme ve Değerlendirme Model Önerisi | PDF | | PDF (English) |
Sabahattin Yeşilçınar, Abdulvahit Çakır
PISA 2015 Matematik Okuryazarlığını Etkileyen Faktörlerin Eğitsel Veri Madenciliği ile Çözümlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Özlem Bezek Güre, Murat Kayri, Fevzi Erdoğan
Sayı Duyusu Temelli Öğretimin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Özyeterliklerine ve Performanslarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Çiğdem Alkaş Ulusoy
Lise Öğrencilerinin Öğretmene Güvenleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkide Okula Karşı Tutum, Okula Yabancılaşma ve Okul Tükenmişliğinin Doğrudan ve Dolaylı Rolü | PDF | | PDF (English) |
Servet Atik, Niyazi Özer


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337