Aday Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye ve ABD (Wisconsin Eyaleti) Örneği

Serpil Tekir

ÖZ

Araştırma sonuçları nitelikli öğretmenlerin öğrencilerinin daha az nitelikli öğretmenlerin öğrencilerinden çok daha başarılı olduğuna dair önemli kanıtlar sunmaktadır. Araştırma bulgularına göre, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere verilen işe başlama eğitimleri, mesleki gelişimlerini hızlandırarak daha kısa sürede nitelikli öğretmen olmalarını sağlamaktadır. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere verilen işe başlama eğitimi ile ilgili evrensel bir en iyi uygulama olmamasına rağmen, dünya çapında iyi planlanmış ve uygulanan birçok program vardır. Öğretmenlere verilen işe başlama eğitimlerini tasarlarken, başarılı olduğu kanıtlanmış politikaları ve uygulamaları dikkate almak akıllıca olacaktır. Bu amaçla, bu çalışma, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere verilen işe başlama eğitiminin ilk uygulayıcılarından biri olan ABD'nin (1992) ve 2016 yılından bu yana sistematik bir işe başlama eğitimini uygulayan Türkiye'nin mesleğe yeni başlayan öğretmenlere sunduğu işe başlama eğitimlerini incelemek ve Türkiye'nin aday öğretmen politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olmak için uluslararası karşılaştırmalı bir durum çalışması yaklaşımını benimsemiştir. Bu amaçla, belge analizi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla nitel veriler toplanmıştır. Görüşmeler, her bir ülkedeki program yöneticileri, mesleğe yeni başlayan öğretmenler ve danışmanlarla yapılmıştır. Toplanan veriler vakalar arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmek ve iyi uygulamaları belirlemek için vaka içi ve çapraz vaka analizine tabi tutulmuştur. Son olarak, bazı politika önerileri sunulmuştur. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir; iyi bir danışmanda olması gerekli niteliklere dayalı danışman seçim sürecininim kullanılması, tam zamanlı nitelikli danışman istihdamı, danışmanlara hizmet öncesi ve hizmet içi sürekli mesleki gelişim olanaklarının sunulması, danışman-öğretmen iletişimi için özel zaman ayrılması, tüm program paydaşlarına rollerinin ve sorumluluklarının açıkça ifade edilmesi ve paydaşlar arasında iş birliğinin teşvik edilmesi. Türkiye'de uygulanan aday öğretmen yetiştirme programının net bir analizini yapan ve başka bir uygulamadan öğrenebileceğimiz alanları tespit eden bu çalışmanın sonuçlarının politika yapıcılara ve program liderlerine bilgi sağlaması hedeflemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Aday öğretmen eğitimi, Danışmanlık (mentorluk), İşe başlama eğitimi, Öğretmen eğitimi, Uluslararası karşılaştırmalı analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9831

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.