Hayat Bilgisi Dersinde Sosyal Problem Çözme Uygulamaları: İlkokul Öğrencileri Günlük Hayat Problemlerini Çözmekte Zorlanıyor Mu?

Nur Ütkür Güllühan

ÖZ

Bu çalışmada, hayat bilgisi dersinde uygulanan bir sosyal problem çözme eğitim programının üçüncü sınıf ilkokul öğrencilerinin sosyal problem çözme becerilerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu amaçla, karma yöntemler araştırma tasarımı kullanılarak, katılımcı öğrenciler 16 ders saati boyunca sosyal beceri eğitimi almıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve doküman analizidir. Çalışma İstanbul, Avrupa yakasında bir devlet okuluna devam eden 35 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir Nicel verilerin analizinde ilişkili grup t-testi ve nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, nitel verilerin nicel verileri desteklediği görülmüştür. Nicel verilere göre, sosyal problem çözme eğitimi aldıktan sonra öğrencilerin alternatif çözümler oluşturma, uygun bir çözüm seçme ve seçilen çözümün sonuçlarını kestirme becerilerinin geliştiği belirlenmiştir. Öğrencilerin bu becerileri eğitim programından dört ay sonra da korudukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin çoğunlukla sosyal problemleri çözmeyi sevdikleri, problemleri net bir şekilde çözebildikleri ve konuyla ilişkilendirerek, genellikle problem çözme sürecinden keyif aldıkları ve çeşitli yaratıcı ürünler ortaya koydukları belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların, sosyal problem çözme temelli faaliyetleri içeren öğretim uygulamalarına rehberlik edeceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal problem çözme becerileri, Hayat bilgisi dersi, İlkokul eğitimi, Problemleri çözmek


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9396

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.