Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Motivasyon Durumları

Vural Tünkler

ÖZ

Öğretimin kalitesi öğretmen nitelikleriyle çok yakından ilişkilidir. Öğretimde önemli bir rol oynayan motivasyon, öğretmenin performansını olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemekte, bu da öğrenci öğrenmesine yansımaktadır. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin motivasyon durumlarını; öğretmenliği seçim motivasyonları ve memnuniyeti, öz-yeterlik algısı ve öğrenci niteliklerinden hareketle belirlemektir. Olgubilim desenine göre dizayn edilen araştırmada 7 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin kariyer olarak öğretmenliği seçmelerinde etkili olan önemli motivasyon faktörleri; içsel kariyer değeri, önceki öğretme ve öğrenme deneyimleri ve yedek kariyer olmuştur. Öğretmenlik mesleğini seçimde çocuklarla çalışma, aileye zaman ayırma ve iş sahibi olma faktörleri de etkili bulunmuştur. Öğretmenlerin öğretmen olma kararlarından memnun oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında, öğretmenlerin öz-yeterlik algısının genel olarak yüksek olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca derse yönelik öğrenci motivasyonunun düşük olması dâhil olmak üzere öğrenci niteliklerinin öğretmen motivasyonuna olumlu ya da olumsuz şekilde etki ettiği saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal bilgiler, Öğretmen motivasyonu, Seçim memnuniyeti, Öz-yeterlik algısı, Öğrenci nitelikleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9272

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.