Tartışmalı Konuların Öğretiminin Sınıf Eğitimi Alanına Yansımaları

Turgay Öntaş, Erdal Yıldırım, Şule Egüz, Bengisu Kaya

ÖZ

Bu araştırmada sınıf öğretmenliği eğitimi öğretmen adayları, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan akademisyenler ve sınıf öğretmenlerinin tartışmalı konulara ilişkin öğretme-öğrenme sürecinde edindikleri deneyim ve pratiklere yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışmasıyla desenlenmiştir. 2018–2019 öğretim yılı bahar döneminde yürütülen çalışmada üç farklı devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 29 öğrenci, MEB’e bağlı okullarda görev yapan 15 sınıf öğretmeni ve Sınıf Eğitimi doktoralı 5 akademisyen yer almıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanarak, elde edilen veriler belirli kod ve kategorilerin tematik sunumu ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, tartışma kültürünün önemine ilişkin bilgi, kültür (saygı, çatışma) ve ortam kodlarının sıklıkla ifade edildiği görülmektedir. Tartışma kültürüne ilişkin gerekli ve yeterli bilginin ediniminin, bireylerin farklı bireylerle ya da platformlarda tartışma sürecini sağlıklı bir şekilde yürütmeye özendirdiğine ilişkin bulgular dikkat çekicidir. Tartışma sürecinin verimliliğinde kullanılan üslup, farklı fikirlerin saygıyla kabulü ve etkin dinleme yeteneği hayatidir. Tartışmalı konuların tartışılabileceği uygun ortamların varlığını ifade eden olumlu okul ve sınıf iklimi bireyler arasında saygıya dayalı tutum ve davranışların gelişimine katkıda bulunduğuna ilişkin bulgular da oldukça önemlidir. Akademisyenler ve öğretmenler, ideal tartışma ortamlarının oluşturulmasından sorumludur. Ayrıca tartışmalı konulara ilişkin pozitif düşüncelerin oluşturulması, bilimsel, adil ve demokratik fikirlerin ifade edilmesini özendirmeyi de gözden kaçırmamalıdır. Gerek akademisyenler gerekse öğretmenler öğrencilerle olan iletişimi doğru bir şekilde sağlayarak öğrencilerine model olmalıdırlar. Tartışmalı konuların öğretiminde katılımcılar baskıdan kaynaklı birtakım kaygı ve endişeler taşımaktadırlar. Bu durumların ortadan kaldırılması için yasal düzenlemeler yapılabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Tartışmalı konular, Sınıf eğitimi, Sosyal bilgiler eğitimi, Öğretmen adayı, Öğretmen, Akademisyen


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9104

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.