Algılanan Evlilik Çatışması, Ebeveynin Akılcı Olmayan İnançları, Kaygıları ve Çocukların Otomatik Düşünceleri, Problem Çözme Becerileri ile Çocukların Kaygı ve Saldırganlıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Mehmet Uzun, Raşit Avcı

ÖZ

Bu araştırmada, çocuklarda görülen kaygı ve saldırganlığın ebeveynlerin akılcı olmayan inançları, kaygıları, çocukların algıladığı evlilik çatışması, otomatik düşünceleri ve problem çözme becerileri tarafından yordanıp yordanmadığı incelenmiştir. Çalışma verileri, İzmir’de bir devlet ilkolunda 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 4. sınıfa devam eden 170’i kız 134’ü erkek toplam 304 öğrenci ve bu öğrencilerin 608 kişilik ebeveyn grubu olmak üzere toplam 912 kişiden elde edilmiştir. Çalışma kapsamında çocuklara; “Little Saldırganlık Envanteri”, “Çocuklar için Sürekli Kaygı Envanteri”, “Çocuklarda Otomatik Düşünceler Ölçeği”, “Çocuklar için Problem Çözme Envanteri” ve “Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeği” uygulanırken, ebeveynlere; “Sürekli Kaygı Envanteri” ve “Anne-Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği” uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, çocukların otomatik düşünceleri ve problem çözme becerilerinin çocuklardaki saldırganlığı anlamlı derecede yordayarak toplam varyansın %27’sini açıkladığı, çocukların algıladığı evlilik çatışması, problem çözme becerileri ve otomatik düşünceleri ile babaların akılcı olmayan inançlarının ise çocuklardaki kaygıyı anlamlı biçimde yordadığı ve toplam varyansın %55’ini açıkladığı saptanmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda annelerin sürekli kaygısı, babaların akılcı olmayan inançları ve algılanan evlilik çatışmasının çocuklardaki saldırgan davranışları anlamlı bir şekilde yordamadığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları Ekolojik Model kapsamında ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Saldırganlık, Kaygı, Algılanan evlilik çatışması, Otomatik düşünce, Problem çözme becerisi, Akılcı olmayan inanç


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9091

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.