Dinlediğini Anlama ve Dinlemeye Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkiler

Ayşe Dilek Yekeler, Mustafa Ulusoy

ÖZ

Dinleme konuşulanların işitildiği ve anlamlandırıldığı bir süreçtir. Bu sürece etki edebilecek pek çok bilişsel, duyuşsal ve psikolojik faktör bulunmaktadır. Psikolojik faktörlerden biri olan kaygı; bireyden kaynaklanan tedirgin edici bir duygudur ve dinlediğini anlama becerisine doğrudan etki eder. Bu araştırmanın amacı; ilkokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerileri ile dinlemeye etki eden faktörler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma nedensel karşılaştırma yöntemi çerçevesinde tasarlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 130 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan dinlediğini anlama testi, dinleme kaygısı ölçeği ve dinlemeye etki eden diğer faktörler formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin dinleme kaygılarının ve dinleme süreçlerine etki eden diğer faktörlerin dinlediğini anlama becerilerini olumsuz etkilediği bulunmuştur. Dinlemeye etki eden diğer faktörlerin dinleme kaygısı ile birlikte öğrencilerin dinlediğini anlama becerisindeki varyansın yarısından fazlasını açıkladığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Dinleme, Dinlediğini anlama, Dinleme kaygısı, Dinlemeye etki eden faktörler, İlkokul öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9066

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.