Duygu Düzenleme Becerileri Psikoeğitim Programının Ergenlerin Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Reaktif-Proaktif Saldırganlıklarına Etkisi

Asya Akdemir, Bülent Gündüz

ÖZ

Bu çalışma, duygu düzenleme becerileri psiko-eğitim programının ergenlerin duygu düzenleme güçlüğü ve reaktif- proaktif saldırganlıkları üzerindeki etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Ön test-son test, deney ve kontrol gruplu, yarı deneysel desen kullanılarak oluşturulan bu çalışmanın araştırma grubu, lisede öğrenim gören, 11 kişi deney, 11 kişi kontrol toplam 22 kişiden oluşmuştur. Çalışma 9 kişi deney ve 11 kişi kontrol grubu olacak şekilde tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Reaktif- Proaktif Saldırganlık Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Deney grubuna dokuz hafta süren, haftada bir kez olacak şekilde ve araştırmacı tarafından hazırlanan psiko-eğitim programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise her hangi bir işlem yapılmamıştır. Analiz sonuçlarına göre müdahale sonrasında deney grubundaki bireylerin duygu düzenleme güçlüğü ve reaktif saldırganlık puanlarının kontrol grubuna göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca uygulanan eğitim programının etkisinin, izleme testi sonuçlarına göre iki ay sonra da devam ettiği belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Ergenlik, Duygu düzenleme becerisi, Reaktif saldırganlık, Proaktif saldırganlık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.9048

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.