Eğitime Erişimin Belirleyicileri: Kırsal Kesimdeki Kız Çocukların Ortaöğretime Gönderilmeme Nedenleri

Gülay Aslan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, kırsal kesimde yaşayan kız çocuklarının ortaöğretime gönderilmeme nedenlerini belirlemektir. Çalışma grubu, Tokat’ın köy ya da beldelerinde yaşayan ve ortaöğretime gönderilmemiş 10 kız çocuğu, kızlarını ortaöğretime göndermemiş 10 ebeveyn ve 66 öğretmen ve okul yöneticisinden oluşmuştur. Veriler görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Görüşmelerde, öğrenci ve aileye ilişkin demografik bilgilerin yanı sıra çocukların ortaöğretime gönderilmeme nedenlerine ilişkin bilgiler toplanmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Veri toplama, işleme ve analiz süreçlerinde geçerlik ve güvenirliği artırıcı önlemler alınmıştır. Araştırmada, kız çocukların ortaöğretime gönderilmeme sorununa ilişkin dört tema altında 21 neden tespit edilmiştir. Çalışma grubundaki kız çocukların ortaöğretime gönderilmemelerinin öne çıkan nedenleri ataerkillik, güvensizlik, muhafazakârlık, yoksulluk, çocuğun işgücünden yararlanma, çocuk yaşta evlilik, okula uzaklık ve sosyal baskı olarak bulunmuştur. Çocukların ortaöğretime gönderilmeme nedenleri, iki ya da daha fazla nedenin bir araya gelmesinden kaynaklanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin, kırsal kesimde yaşayan ailelerin toplumsal cinsiyet algısını, eşitlik yönünde değiştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermesi önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitime erişim, Kız çocuklarının eğitimi, Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Eğitim hakkı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9045

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.