İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması

Mehmet Aşıkcan, Ahmet Saban

ÖZ

Bu çalışmada, akıcı okuma stratejilerine dayalı olarak hazırlanan ve uygulanan eylem planları aracılığıyla ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan katılımcı eylem araştırması deseni kapsamında yürütülmüştür. Katılımcılar, 2017 yılı bahar döneminde Konya’da bulunan bir devlet ilkokuluna devam eden 27 üçüncü sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Çalışmada, öncelikle öğrencilerin akıcı okumanın üç bileşenine (doğru okuma, okuma hızı ve prozodi) ilişkin mevcut durumları ön-ölçümlerle belirlenmiştir. Daha sonra, bu üç bileşene yönelik 10 eylem planı geliştirilerek 10 haftalık bir sürede uygulanmıştır. Sonrasında ise son-ölçümler yapılarak ön-son ölçüm sonuçları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, katılımcı gözlemler, sınıf öğretmeni ve öğrencilerle gerçekleştirilen sohbet tarzı görüşmeler, yansıtıcı günlükler ve video kayıtları vasıtasıyla uygulamaya ilişkin geribildirimler (nitel veriler) sorgulanmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin bütün metin türlerinde (hikâye edici, bilgilendirici ve şiir) okuma hatalarının azaldığı, okuma hızlarının arttığı ve okuma prozodilerinin geliştiği görülmüştür. Eylem planlarının uygulanmasında çeşitli teknolojik araçlardan, bilgisayar yazılımlarından ve farklı okuma stratejilerinden yararlanılması, öğrencilerin etkinliklere daha fazla odaklanmalarını sağlamış ve öğrenmelerini daha zevkli hale getirmiştir. Ek olarak, okuma korosu, okuma tiyatrosu ve Dart oyunu gibi grup stratejilerinin kullanılması, öğrencilerin öğrenme isteklerini olumlu yönde etkilemiştir. Bu çalışmanın uygulamadaki deneyimleri yansıtması bakımından alanyazına önemli bir katkı sunma potansiyelinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Akıcı Okuma, Okuma Hızı, Doğru Okuma, Prozodi, İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencileri, Eylem Araştırması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9015

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.