Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik ile Dijital Yerlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şemseddin Gündüz

ÖZ

Yeniliğe ve gelişime açık olan bireylerin dijital hayata uyum sağlamakta zorlanmayacakları düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin bireysel yenilikçilik ve dijital yerlilik düzeylerini belirleyerek bu iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2018 yılında Türkiye’de devlet ortaokullarında görev yapan 815 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında öğretmenlere bireysel yenilikçilik ve dijital yerlilik düzeyleri ile kişisel bilgilerini toplamak için bir anket formu uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda erkek öğretmenlerin hem bireysel yenilikçilik hem de dijital yerlilik düzeylerinin kadın öğretmenlerden daha yüksek olduğu söylenebilir. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin dijital yerlilik düzeylerinin Matematik, Türkçe, Güzel Sanatlar ve Din Kültürü öğretmenlerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan analiz sonucu dijital yerlilik ile bireysel yenilikçilik arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bireysel yenilikçiliğin dijital yerliliğin anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve bireysel yenilikçiliğe ait boyutların dijital yerliliğin % 26’sını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Dijital yerli, Bireysel yenilikçi, Yenilikçilik, Öğretmen, BIT


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9006

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.