Bir Örgüt Formu Olarak Okul ile Özdeşleşmede Akademik Başarı ve Özdisiplinin Rolü

Cem Harun Meydan, Mustafa Polat

ÖZ

Bu çalışma, öğrencilerin okulları ile özdeşleşmeleri ile akademik başarı ve kişilikleri arasındaki ilişkileri ortaya koymayı hedeflemektedir. Kişilik değişkeni olarak Beş Faktör Kişilik özelliklerinden özdisiplin ele alınmıştır. Özdisiplin kişilik özelliği, itaatkârlık, düzenlilik, disiplin, sorumluluk, başarı yönelimlilik gibi özellikleri bünyesinde barındırmakta, bu özelliklerin yanında öğrenme ve sosyalleşmenin sonucu olmakta ve değerlendirici bir yönü de bulunmaktadır. Araştırmanın diğer değişkeni olan özdeşleşme, bireyin kendi benliğiyle örgütünü tanımlaması arasındaki bilişsel bağ olarak ifade edilmektedir. Okullar değerlendirildiğinde öğrencilerin akademik başarılarının okullar için önemi ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, akademik başarısı yüksek ve bireysel hedeflerini gerçekleştirmeye çalışan öğrenciler aynı zamanda okulun hedeflerine de katkıda bulunmaktadır. Akademik başarı seviyesi yüksek ve özdisiplinli öğrencilerin kendilerini okullarıyla tanımlama düzeylerinin yüksek olacağı değerlendirilerek hipotezler geliştirilmiş ve geliştirilen hipotezler 506 üniversite öğrencisinden toplanan veri ile analiz yapılarak test edilmiştir. Veriler anket yöntemi ile toplanmış, bu maksatla özdeşleşme ve özdisiplin ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğrencilerin okulda bulundukları süre ile özdisiplinli olmalarının okulları ile özdeşleşmede etkili faktörler olduğuna, ancak akademik başarının etkili bir faktör olmadığına işaret etmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Özdeşleşme, okul, öğrenci, akademik başarı, özdisiplin

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.