Erasmus Değişim Programı Öğrencilerinin Geldikleri ve Türkiye’de Öğrenim Gördükleri Üniversitedeki Sınıf Yönetimine İlişkin Karşılaştırmalı Görüşleri (Anadolu Üniversitesi Örneği)

Adnan Boyacı

ÖZ

Erasmus değişim programı kapsamında yer alan yüksek öğretim öğrencilerinin sınıf yönetiminin boyutlarına ilişkin görüşlerini, geldikleri ve Türkiye’de öğrenim gördükleri üniversiteye göre karşılaştırmalı olarak belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma verileri, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yoluyla belirlenen 2008-2009 öğretim yılı güz ve bahar döneminde Anadolu Üniversitesi’nde öğrenim gören 55 Erasmus değişim programı öğrencisinden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda değişim programı öğrencilerinin geldikleri ve Türkiye’de bulundukları üniversitedeki öğretim uygulamalarıyla ilgili genel olarak buradaki sınav sisteminin ve fiziksel koşulların kendi üniversitelerine göre daha avantajlı olduğunu ve sınıf mevcutlarının daha az olduğunu ifade ettikleri bulunmuştur. Sınıf yönetiminin boyutlarına ilişkin görüşler doğrultusunda öğrenci-öğretim üyesi iletişiminin burada daha informal olduğunu, disiplin sağlamaya dönük her iki sistemin kendine has özelliklerinin olduğunu, geldikleri üniversitelerde öğrencilerin kendi motivasyonlarını sağlamada daha çok sorumluyken burada öğretim üyelerinin bu konuda daha fazla çaba sarf ettiklerini belirttikleri görülmektedir. Araştırma sonucunda Türkiye’deki diğer üniversitelere devam eden Erasmus öğrencileriyle ve uluslararası ölçekte nicel araştırmalar desenlenmesi önerisi getirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf yönetimi, Erasmus öğrenci değişim programı, Türk yüksek öğretimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.