Kapsayıcı Eğitimde Disiplinler Arası Program Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması

Sevda Dolapçıoğlu, Yeliz Bolat

ÖZ

Bu araştırmada Sosyal Bilgiler dersinde kapsayıcı eğitim hedeflerine yönelik sorun alanları belirlenmiş ve bu sorunların çözümünde disiplinlerarası yaklaşımın sağladığı gelişimler araştırılmıştır. Araştırma, eylem araştırması olarak desenlenmiştir. Çalışma grubu orta sosyo ekonomik düzeydeki bir okulda öğrenim gören 31 dördüncü sınıf öğrencisinden ve sınıf öğretmeninden oluşmuştur. Çalışma 2018 yılı Şubat-Haziran dönemlerinde bir eğitim öğretim dönemi boyunca toplam dört döngü içerisinde gerçekleşmiştir. Kapsayıcı eğitim hedeflerine yönelik mevcut durum analizinde ortaya çıkan sorun alanları: 1) İletişim ve sosyal etkileşim, 2) Takım çalışması ve 3) Ortak haklara saygı olmak üzere üç ana tema olarak ortaya çıkmıştır. Kapsayıcı eğitim hedefleri içerisinde yer alan bu ana sorunların iyileşme düzeyi, gözlem, görüşme ve düzey belirleme kontrol listesi aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmada disiplinlerarası yaklaşım uygulamalarının en çok ortak haklara saygı boyutunda yaşanan alt sorunlara yönelik öğrencilerde olumlu gelişim sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk hakları alt sorun alanındaki gelişim diğer iki sorun alanını da olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca öğrencilerin geçici koruma altındaki öğrenciye yönelik olumsuz düşüncelerin farkına vardıkları, dil ile ilgili anlama sorunlarını anladıkları, yardımlaştıkları, öğrenciyi kabullenme ifadeleri kullandıkları da belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal bilgiler, Kapsayıcı eğitim, Disiplinlerarası öğretim, Eylem araştırması, Çocuk haklarına saygı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8652

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.