Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Oğuz Serin

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin, problem çözme becerilerine yönelik algılarının, cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi, iş hayatındaki verimi, çalışma ortamından memnun olup olmaması ve öğretmenlik mesleğinin toplum içinde hak ettiği yerde bulunup bulunmamasına ilişkin değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini, İzmir il merkezinde bulunan resmi ilköğretim okullarında görev yapan, 128 (% 60,7) kadın ve 83 (%39,3) erkek olmak üzere toplam 211 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen Problem Çözme Envanteri (PÇE) ve Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda, bayan öğretmenlerin problem çözme becerisi, erkek öğretmenlere göre daha yüksek düzeydedir. Araştırmada ele alınan diğer değişkenler ile problem çözme becerisi alt boyutları arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Problem çözme becerisi, ilköğretim, sınıf öğretmeni

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.