Yabancı Dil Eğitiminde Aynı Davranışları Yoklayan Çoktan Seçmeli ve Kısa Cevaplı İki Testin Madde ve Test Özelliklerinin Karşılaştırılması

Adnan Kan, Ulaş Kayapınar

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, aynı hedef davranışları ölçen çoktan seçmeli ve kısa cevaplı maddelerin ve bu maddelerden oluşan iki İngilizce testinin madde güçlük indeksleri, madde ayıt dedicilik gücü indeksleri, test güvenirlikleri, bir ölçüte dayalı geçerlik katsayıları ve test puanları ortalamaları arasında farklılıklar olup olmadığını incelemektir. 10 ayrı İngilizce hazırlık sınıfında öğrenimlerini sürdüren 139 öğrenciden elde edilen madde puanlarının yardımıyla hesaplanan madde ve test istatistikleri, bu iki testin madde güçlük indeksleri, madde ayırıcılık gücü indeksleri ve test güvenirlikleri arasında belirgin farklılıklar ortaya koyarken, test puanları ortalamaları arasında belirgin bir fark bulunmamıştır. Aynca, kısa cevaplı, test puanlarının, çoktan seçmeli test puanlarına nazaran final sınavı puanlarını daha iyi yordadığı saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test, madde ve test özellikleri, geçerlik, güvenirlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.