Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü Öğrencilerinin Programa Yönelik Tutumlarına ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması

Ayfer Kocabaş, Ebru Selçioğlu, Fatma Susar Kırmızı

ÖZ

Bu çalışma ile Sınıf Öğretmenliği lisansüstü öğrencilerinin programa yönelik tutumlarının ve problem çözme becerilerine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılarak, aralarındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Dokuz Eylül, Anadolu, Gazi ve Uludağ üniversitelerinde Sınıf Öğretmenliği lisansüstü eğitimlerini sürdürmekte olan 53 öğrenci oluşturmuştur. Veri elde etmek amacıyla lisansüstü öğrencilerine, Şahin, Şahin ve Heppner (1993) taralından Türkçeye çevrilmiş olan "Problem Çözme Envanteri (PÇE)” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Lisansüstü Eğitimi Öğrencilerinin Programa İlişkin Tutumları” ölçeği uygulanmıştır.. Veriler “t-testi”, "Kruskal Wallis Varyans”,” ve “Korelasyon’”’Mann Whitney U” test teknikleri ile çözümlenerek elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü öğrencilerinin görüşlerinin arasında üniversite değişkenine göre bazı anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans öğrencilerinin programa yönelik tutumları ve problem çözme becerileri arasımla yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunurken, doktora öğrencilerinin tutumları ve problem çözme becerilerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunamamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf öğretmenliğinde lisansüstü Eğitim, Sınıf Öğretmenliği eğitimi, tutumlar, problem çözme becerileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.