Devlet ve Özel İlköğretim Okullarının Etkililiğinin Araştırılması

Hasan Arslan, Mahmut Kuru, Aytaç Satıcı

ÖZ

Bu araştırmada, devlet ve özel ilköğretim okullarının etkililik düzeylerinin öğretmen algılarına göre değerlendirilmesi; araştırma sonuçları doğrultusunda devlet ve özel ilköğretim okullarının etkililik düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır.Araştırmanın evrenini, Kocaeli İli Gebze İlçesi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu evrenden yansız örnekleme yoluyla, sosyoekonomik bölgeler dikkate alınarak 3 devlet ve 3 özel ilköğretim okulu alınmıştır. Bu okullarda görev yapan öğretmenler, algılarına göre kendi okullarının etkililik boyutlarını değerlendirmiştir. Anket 190 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan modele göre okulların etkililiği, “okul girdileri, okul iklimi, sağlanan koşullar, öğrenme-öğretme süreci ve bu sürecin sonuçları” olmak üzere birbiriyle bağlantılı beş faktörde ele alınmaktadır. Araştırmanın bulguları, özel ilköğretim okullarının devlet ilköğretim okullarına göre, etkili okulların belirtilen boyutlarında, daha etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Etkili okul, okul etkililiği,okul geliştirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.