Fiziksel Aktivite Düzeyi, Fiziksel Uygunluk, Akademik Başarı ve Akademik Benlik Kavramı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Emre Bilgin, Yeşim Bulca, Gıyasettin Demirhan

ÖZ

Son zamanlarda beden eğitimi ve spor dersi veya okul içi fiziksel aktiviteler için ayrılan zaman giderek azalmaktadır. Çünkü okullar fiziksel aktivite için ayırmaları gereken zaman yerine, öğrencilerin ulusal çapta yapılan standartlaştırılmış sınavdan yüksek puan alması amacı ile diğer akademik derslere daha fazla zaman ayırmak istemektedir (Rasberry vd., 2011). Türkiye’de bu problem en çok ortaokuldan liseye geçiş sınıfı olan sekizinci sınıfta görülmektedir.  Bu bağlamda araştırmanın amacı, ortaokuldan liseye geçişte ulusal çapta standartlaştırılmış akademik başarı sınavına (Liseye Geçiş Sınavı -LGS) girecek olan sekizinci sınıf öğrencilerinin fiziksel aktivite, sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk, standartlaştırılmış sınavdan aldıkları akademik başarı puanı ve akademik benlik düzeylerini belirleyip bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya konu olan değişkenler arasındaki değişimin yönünü ve düzeyini belirlemek için ilişkisel tarama modeli ve amaca uygun örnekleme kullanılmıştır (Karasar, 2017).  Araştırmada öğrencilerin fiziksel aktivite ve akademik başarı düzeyini etkileyebilecek sosyoekonomik düzey değişkeni denkleştirilmiştir. Denkleştirme çalışmaları sonucunda yüksek sosyoekonomik düzeyde 76 kız (% 51,7), 71 (% 48,3) erkek olmak üzere toplamda 147 sekizinci sınıf öğrencisi (ortalama yaş=14,05) araştırmaya katılmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu (KBF), Fiziksel Aktivite Soru Formu (FAS), Fitnessgram Test Bataryası, Ulusal standartlaştırılmış sınav yerleştirme esas puanı ve Öz Kavramı Envanteri-1’ in (ÖKE-1) Akademik Öz alt boyutu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi ile hem akademik başarı puanı hem de akademik benlik kavramı arasında pozitif yönde zayıf ilişki bulunmuştur. Ayrıca, sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametreleri ile akademik başarı puanı arasında hem kızlarda hem de erkeklerde pozitif yönde bir ilişki gözlenirken, sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametreleri ile akademik benlik kavramı puanları arasında hem kızlarda hem de erkeklerde anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk, Akademik Başarı, Akademik Benlik Kavramı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8343

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.