Türkiye`de Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları

Kerim Gündoğdu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının insan hakları eğitimine yönelik tutumlarını incelemektir. Tarama modeli kullanılarak yapılan bu araştırmada, yedi coğrafi bölgeden 13 üniversitede öğrenim gören 1904 öğretmen adayının insan hakları eğitimine yönelik tutumları ile cinsiyet, bölüm ve devam edilen üniversiteler ile üniversitelerin bulundukları coğrafi bölgeler arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Karaman-Kepenekçi (1999) tarafından geliştirilen İnsan Hakları Eğitimi Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilen araştırma verileri, eğitim fakültelerinde insan hakları eğitimi verilmesinin yarar sağlayacağını göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

İnsan hakları eğitimi, öğretmen adayları, öğretmen yetiştirme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.