“Bilim ve Teknoloji” Temasının Öğretiminde Bütünleştirilmiş Program Tasarımı Kullanımının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma

Fitnat Gürgil, Turhan Çetin

ÖZ

Bu araştırma “Bilim ve Teknoloji” teması için geliştirilen bütünleştirilmiş programa dayalı öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisi ile çalışmaya katılan öğrenci ve öğretmenlerin bütünleştirilmiş programa ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Beş farklı dersin ilişkilendirilmesine dayanan bu araştırmada, farklı derslerde öğrenilen bilgilerin transfer edilip edilemediği de incelenmiştir. Çalışma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Ankara ilinde orta sosyoekonomik düzey bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bu çalışmada karma yöntem benimsenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada sosyal bilgiler, Türkçe, fen bilimleri, görsel sanatlar ve seçmeli halk kültürü dersleri ilişkilendirilerek deney grubu öğrencilerine işlenmiştir. Kontrol grubuna ise mevcut dersler öğretmenlerin rutin ders planlarına göre disipliner anlayışla işlenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda akademik başarı testi kullanılırken, nitel boyutunda ise deney grubu öğrencileri ve deney grubu derslerini yürüten öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca nitel veri toplama aracı olarak öğrenci çalışma dokümanları, araştırmacı alan notları ve gözlemden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel alt problemlerinin analizi için SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde çift yönlü varyans analizi (ANOVA); nitel verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine göre bütünleştirilmiş programla gerçekleştirilen derslerin akademik başarı konusunda mevcut programdan daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin, bütünleştirilmiş program modeli ile işlenen dersleri daha fazla sevdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte karmaşık konuların öğretiminde bütünleştirilmiş programa dayalı öğretimin daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca öğrencilerin bir derste öğrendiği bilgiyi farklı derslere transfer ettiği sonucuna da ulaşılmıştır. Bu araştırmanın, özellikle bütünleştirilmiş programa dayalı öğretimde farklı derslerin ilişkilendirilmesi ve uygulanması noktasında hem araştırmacılara hem de derslerin uygulayıcısı olan öğretmenlere fikir vereceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Bütünleştirilmiş program, Disiplinlerarası program, Tematik öğrenme, Sosyal bilgiler, Fen bilimleri, Türkçe, Görsel sanatlar, Halk kültürü, Ortaokul


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8154

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.