Üniversite Öğrencilerinin Matematiğe Karşı Kaygı ve Tutumlarının İncelenmesi: Erzurum Örneklemi

Nur Sırmacı

ÖZ

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin matematiğe karşı kaygı ve tutumlarının incelenmesidir. Bu araştırmanın evrenini 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, örneklem grubunu ise, bu evrenden seçilen 6 farklı anabilim dalında öğrenim gören 159 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, öğrencilerin matematik kaygılarını belirlemek için Matematik Kaygı Ölçeği, matematiğe ilişkin tutumlarını belirlemek için de Matematiğe Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: Kız ve erkek öğrencilerin matematiğe ilişkin kaygılarının farklılaşmadığı, fakat öğrenim görülen bölüm, sınıf düzeyi, en çok sevilen ders ve en az sevilen derse göre matematik kaygısı puanlarının farklılaştığı ayrıca mezun olunan lise türü ve babasının mesleğine göre de farklılaşmadığı bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin algılanan matematiğin yararlığına ilişkin tutumlarının, matematiğe karşı algılanan ana-baba tutumlarının, matematiği bir erkek işi olarak görme tutumlarının kızların lehine farklılaştıkları görülmüştür. Algılanan kaygı, yetenek alt boyutu ve matematik derslerine karşı tutum alt boyutuna ilişkin kız ve erkek öğrenciler arasında farklılık olmadığı görülmüştür. Matematiğe ilişkin tutumların bölüm, sınıf düzeyi, en çok sevdiği ders ile en az sevdiği ders değişkenlerine ilişkin sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Mezun olunan lise türü ve babasının mesleğine göre matematiğe ilişkin tutumlarının ise istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaşmadığı saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik, kaygı, tutum.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.