Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Hülya Ayaz Can, Nuriye Semerci

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği’nin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarısına olan etkisini belirlemektir. Araştırmanın evreni, Elazığ İli Bahçelievler İlköğretim Okulu altıncı sınıfa devam eden 110 öğrencidir. Örneklemi ise, yansızlığı sağlamak için dört ölçüt kullanılarak yapılan kümeleme (cluster) analizi sonucunda belirlenen toplam 50 öğrencidir. Araştırma deneysel bir model üzerinde yürütülerek “öntest-sontest kontrol gruplu” desene göre planlanmıştır. Deney grubuna, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği dikkate alınarak hazırlanmış günlük planlarla, tekniğe uygun dersler işlenmiş, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemler (düz anlatım, sorucevap) kullanılmıştır. Veriler, başarı testi ve görüşme soruları ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda Altı Şapkalı Düşünme Tekniği’nin başarıyı daha çok artırdığı, öğrencilerin özellikle beyaz şapkanın takılması konusunda ısrarlı davrandıkları belirlenmiştir. Buna göre, başarıyı artırmada öğrencilerin daha aktif olduğu yöntem ve teknikler kullanılmalıdır denilebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, akademik başarı, düşünme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.