Mobil Uygulamalar Aracılığıyla Probleme Dayalı Matematik Öğretiminin Başarıya Etkisi

Levent Çetinkaya

ÖZ

Mobil tabanlı uygulamaların yardımcı teknoloji olarak kullanıldığı probleme dayalı öğrenme sürecinin matematik başarısına etkisi ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma, araştırma sonuçlarını bütünleştiren karma yöntem modelinde tasarlanmıştır. Geleneksel öğretim programı kapsamında matematik dersini almaya devam eden öğrencilerden, deney grubunu oluşturanlar kontrol grubundan farklı olarak mobil uygulamalar aracılığı probleme dayalı öğrenme sürecine dahil edilmiştir. Nicel boyutu öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak tasarlanan çalışmada iki ayrı ortamda öğrenim gören öğrencilerin başarılarının deney öncesinden deney sonrasına manidar farklılık gösterdiği, başka bir ifadeyle, farklı öğrenme ortamlarında olmak ile tekrarlı ölçümler faktörlerinin başarı üzerindeki ortak etkilerinin manidar olduğu bulunmuştur. Bu bulgular çerçevesinde her iki öğrenme ortamının öğrencilerin başarılarını artırmada farklı etkilere sahip olduğu ve deney grubu için oluşturulan ortamın öğrencilerin başarılarını artırmada daha etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın, açık uçlu soru formu aracılığıyla toplanan verilerin, içerik analizi teknikleriyle çözümlendiği nitel boyutunda ise; süreç içerisinde kullanılan ortam (mobil teknoloji, WhatsApp ya da sanal borsa uygulaması) ve probleme dayalı öğretim sürecine yönelik öğrencilerin olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda mobil tabanlı uygulamaların yardımcı teknoloji olarak kullanıldığı probleme dayalı öğrenme sürecinin öğrencilerin matematik başarılarını arttırmada ve olumlu tutum geliştirmelerinde etkili olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Anlık mesajlaşma, Matematik eğitimi, Probleme dayalı öğrenme, Teknoloji destekli öğretim, Akademik başarı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8119

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.