Türkiye’deki Özel Okullarda Yabancı Uyruklu Öğretmen Olmak: Eğitim, Öğretim ve Yönetim Anlayışına İlişkin Görüşler

İnayet Aydın, Burcu Toptaş, Tuğba Güner Demir, Özge Erdemli

ÖZ

Eğitim örgütlerinde yabancı uyruklu öğretmenlerin istihdamı, küreselleşmenin de etkisiyle her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de yabancı uyruklu öğretmenlerin sayısında önemli bir artış gözlenmektedir. Bu araştırmada, Türkiye’deki özel okullarda görev yapan yabancı uyruklu öğretmenlerin eğitim, öğretim ve yönetim süreci ile veli-öğrenci ilişkilerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılarak 25 öğretmen ile yarı yapılandırılmış ve derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda öğretmen görüşlerinden elde edilen ifadeler; eğitim-öğretime, okul yönetimine, öğrencilere ve velilere yönelik görüşler şeklinde temalandırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yabancı uyruklu öğretmenler eğitim programının yoğun bir içeriğe sahip ve güncel olmadığını; ölçme ve değerlendirme boyutunda eksiklikler olduğunu; Türk öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim yöntemlerine başvurmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra yabancı uyruklu öğretmenler, öğretmen ve yönetici arasında olumlu ilişkilerin olmasına rağmen yöneticilerin yeterliklerinde eksiklikler bulunduğunu ve eğitim sisteminin merkeziyetçi yapısının onları zorladığını belirtmişlerdir. Katılımcılar, yabancı uyruklu öğretmen istihdamında da adaletsizlikler olduğunu ifade ederek genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden ve Avrupa’dan gelen öğretmenlerin tercih edildiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin özellikle dil öğrenmeye karşı yüksek motivasyona sahip olduğunu ifade eden öğretmenler, buna karşın öğrencilerin sonuç odaklı ve ezbere yatkın olduklarını ifade etmişlerdir. Yabancı uyruklu öğretmenler, veliler ile dostça bir ilişkiye sahip olduklarını; ancak bazen iletişimde dil engeli nedeniyle sorun yaşadıklarını, bunun yanı sıra bazı durumlarda ise velilerin müdahaleci davranışlarıyla karşılaştıklarını belirtmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Yabancı Uyruklu Öğretmenler, Uluslararası Eğitim, Türk Eğitim Sistemi, Okul Yönetimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8105

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.