Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Stillerinin Belirlenmesi: Örtük Sınıf Analizi

Veysel Akçakın, Gürcan Kaya

ÖZ

Bu çalışmanın amacı Matematiksel Düşünme Stili Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve öğrencilerin matematiksel düşünme stillerinin cinsiyete göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Matematiksel Düşünme Stili (MDS) Ölçeğinin Türkçeye uyarlaması yapılmıştır. MDS Ölçeği “Rita Borromeo Ferri” tarafından Kassel Üniversitesi’nde “Mathematical Thinking Styles in School and Across Culture (MaTHSCu)” 2011/2012 projesi kapsamında geliştirilmiştir. Bu ölçek ile öğrencilerin bütünleşik, görsel/resimsel ve analitik/biçimsel düşünme stillerinden hangilerini tercih ettikleri belirlenebilmektedir. Ölçeğin Türkçe formunun psikometrik yapısı incelendikten sonra örtük sınıf analizi ile matematiksel düşünme stillerinin nasıl belirlenebileceği gösterilmiştir. Araştırmanın katılımcıları Ankara ilinde 9. ve 10. sınıflarda öğrenim gören 336 öğrencidir. Ölçeğin yapı geçerliğine faktör analizi ile bakılmıştır ve uyarlanan ölçeğin orijinal ölçek ile aynı yapıya sahip olduğu görülmüştür. Yapılan örtük sınıf analizi sonucunda, teorik yapıyla uyumlu olarak öğrencilerin yüksek sınıflama güvenirliğinde üç homojen gruba ayrıldığı belirlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre öğrencilerin daha çok bütünleşik düşünme stiline sahip oldukları görülmüştür. Kız öğrencilerin erkeklere göre daha çok analitik düşünme stiline ve erkek öğrencilerin ise kız öğrencilere göre daha çok görsel düşünme stiline sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca bulgular MDS Ölçeğinin Türk Dili için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve örtük sınıf analizi kullanılarak yüksek güvenirlik düzeyinde öğrencilerin matematiksel düşünme stillerinin belirlenebildiğini göstermektedir. Öğrencilerin matematiksel düşünme stillerinin olasılık temelinde örtük sınıf analizi ile belirlenmesi bu çalışmanın literatüre özgün katkısını oluşturmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Düşünme stili, Matematiksel düşünme stili, Ortaöğretim öğrencileri, Örtük sınıf analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8070

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.