Dinamik Geometri Yazılımı Kullanılan Öğrenme Ortamında Öğrencilerin Analitik ve Bütüncül Düşünme Stillerinin İncelenmesi

Ercan Atasoy, Mehmed Emre Konyalıhatipoğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı 7. sınıf çokgenler konusunun öğretiminde dinamik geometri yazılımı (DGY) kullanılarak oluşturulan öğrenme ortamında analitik ve bütüncül düşünme stillerine sahip öğrencileri SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome-gözlenen öğrenme çıktılarının yapısı) taksonomisiyle incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 16 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin analitik ve bütüncül düşünme stillerinden hangisine sahip olduğunu belirlemek için Problem Çözerken Bütüncül ve Analitik Düşünme Ölçeği’nden faydalanılmıştır. Öğrencilerin çokgenler konusunda sahip oldukları anlama düzeylerini ortaya koyabilmek için “Ön Düzey Tespit Sınavı” gerçekleştirilmiştir. Çokgenler alt öğrenme alanına yönelik Geogebra yazılımı kullanılarak bilgisayar ortamında tasarlanan etkinliklerle 3 haftalık bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın ardından “Son Düzey Tespit Sınavı” yapılmıştır. Ayrıca bu öğrenme ortamıyla ilgili öğrenci görüşlerini belirlemek için günlüklerden yararlanılmıştır. Öğrenci günlükleri içerik analizi yapılarak incelenmiştir.  Ön düzey tespit sınavı ve son düzey tespit sınavından elde edilen veriler SOLO taksonomisine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, DGY kullanılan öğrenme ortamının hem analitik hem de bütüncül düşünme stiline sahip öğrencilerin öğrenmelerine olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir. DGY kullanılan öğrenme ortamında her iki düşünme stilindeki öğrencilerin SOLO taksonomi analizlerinde daha üst evrede cevaplar bulunmuş olmasına rağmen bu öğrenme ortamının düşünme stilleri arasında bir farklılaşma oluşturmadığı belirlenmiştir. Farklı düşünme stiline sahip öğrencilere kendi stratejilerine uygun hareket etme olanağı sunan, iyi yapılandırılmış bu tarz öğrenme ortamlarının tasarlanması önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Ortaokul Öğrencileri, Analitik Düşünme Stili, Bütüncül Düşünme Stili, Dinamik Geometri Yazılımları, SOLO Taksonomisi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8003

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.