Öfke Yönetimi Eğitimi Programının Ergenlerin Öfke Denetimi Becerilerine Etkisi

Nerguz Bulut Serin, Hicran Genç

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, grupla öfke yönetimi eğitimi programının ergenlerin öfke denetimi becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırma, kontrol gruplu öntest-sontest modeline dayalı yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışmaya 14 deney, 14 kontrol grubu olmak üzere toplam 28 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği” kullanılmıştır. Deney grubuna, haftada bir kez olmak üzere 10 hafta süre ile “Öfke Yönetimi Eğitimi Programı” uygulanmıştır. Verilerin analizinde, verilerin normal dağılımlara uygunluğu tek-örneklem Kolmogorov-Simirnov testi ile belirlenmiş, grupların kazanç puanları arasındaki farkın anlamlılığı için “t-testi” ve “Tekrarlanmış Ölçümler İçin İki Faktörlü Varyans Analizi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, grupla öfke yönetimi eğitimi programına katılan deney grubu öğrencilerinin sürekli öfke, öfke-içe, öfke-dışa ve öfke-kontrol düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalmanın olduğu, öfke-kontrol düzeylerinde ise anlamlı bir artma olduğu saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öfke Yönetimi Eğitimi Programı, Öfke, Öfke Denetimi, Ergen.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.