Dezavantajlı Bölge Okullarında Öğrenim Gören Risk Altındaki Öğrencilerin Okul Bağlılıklarını Etkileyen Faktörler

Esra Karabağ Köse

ÖZ

Araştırmanın amacı, dezavantajlı bölge okullarında öğrenim gören risk altındaki öğrencilerin okul bağlılıklarını etkileyen faktörleri incelemektir. Bu amaçla okul içi ve okul dışı bazı değişkenlerin öğrencilerin okul bağlılıklarına etkisi doğrusal regresyon, lojistik yordama ve yapısal regresyon modeli ile incelenmiştir. Ankara ili Altındağ ilçesi Çinçin Bölgesindeki ortaokullarda öğrenim gören 359 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Nüfusun önemli bölümünü, gelir düzeyi çok düşük olan göçmenlerin ve Romanların oluşturduğu bu bölgede, zorunlu okul çağındaki öğrencilerin büyük oranda eğitime katılmadığı ve yüksek suç oranları, parçalanmış ailelerin yoğunluğu, güvenlik sorunları gibi nedenlerle yüksek risk altında oldukları bilinmektedir. Araştırma sonuçları, anne babanın iş ve eğitim durumu, aile bütünlüğü, kardeş sayısı gibi okul dışı değişkenlerin, risk altındaki öğrencilerin okul bağlılığı üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığını, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerinin etkisinin ise anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, okul yaşam kalitesini içine alan bütüncül bir regresyon modeli oluşturulduğunda, sınıf düzeyi değişkeninin etkisinin istatistiksel anlamını kaybettiği görülmüştür. Doğrulanan nihai model, dezavantajlı öğrencilerin okul bağlılıklarının en önemli açıklayıcısının okul yaşam kalitesi değişkeni ve özellikle öğretmen faktörü olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Dezavantajlı Okullar, Risk Altındaki Öğrenciler, Okul Bağlılığı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7893

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.