İlişki Niteliği Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Nilüfer Özabacı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Pierce ve ark. (1991) tarafından geliştirilen “İlişki Niteliği Ölçeği”nin (QRI-The Relationship Quality Scale) Türk kültürüne uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. İlişki Niteliği Ölçeği, bireyin yakın ilişkideki özel sosyal destek düzeyini ve kaynaklarını belirlemek üzere geliştirilmiş bir ölçektir. Bu ölçek, sosyal desteğin “özel ilişki algıları” yönüne işaret ederek, bireylerin yaşamlarında özellikle destek almayı umdukları yaşantıları ile destek almayı umdukları kişilerden algılanan desteği tanımlamak ve ölçülmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. 25 madde ve üç faktörden oluşan ölçeğin alt boyutları; Sosyal Destek (Support), İlişkideki Derinlik (Depth) ve Çatışma‘dır. Ölçek de her madde 4 düzeyde,1 (hiç)’den 4 (çok fazla)’e doğru yönelen likert tipi bir derecelendirme ölçeğidir. Çalışma, Eskişehir veAnkara ilinde yaşayan 152 kişiyi kapsayan bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin Türkçeye uygunluğu, doğrulayıcı faktör analiziyle sınanmıştır. Ankete katılanların ortalama yaşları 21-41 arasında değişmektedir. Genel ölçek yapısı için Cronbach Alfa değeri 0.85 olarak elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) değerleri ile tatmin edici bir yapının varlığını ortaya koymaktadır. QRI’ nın Türkçe formunun psikometrik özellikleri, genel olarak kabul edilebilir düzeydedir.

ANAHTAR KELİMELER

İlişki niteliği, kültürel uyarlama, doğrulayıcı faktör analizi, sosyal destek.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.