Sosyal Bilgiler Derslerini Veren Öğretmenlerin Küresel Vatandaşlığa ve Küresel Vatandaşlık Eğitimine Bakışları

Kerem Çolak, Yücel Kabapınar, Cemil Öztürk

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler derslerini veren öğretmenlerin küresel vatandaşlığa ve küresel vatandaşlık eğitimine dair görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Temel nitel araştırma olarak gerçekleştirilen çalışmada amaçlı rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 15 öğretmenle bireysel ve yüzyüze olarak yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgulardan hareketle öğretmenlerin küresel vatandaşlık hakkında olumlu görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında öğretmenler, küresel vatandaşı; kendini dünyaya ve insanlığa ait hisseden, dünya sorunlarına duyarlı, hak ve sorumluluk bilinci çerçevesinde katılımcı olan, ayrımcılık yapmayan ve diğer insanlarla dayanışmaya önem veren bir birey olarak tanımlamışlardır. Öğretmenler; dünya sorunlarının çözümünde herkesin dünyanın bir parçası olduğunun ve ülkelerin karşılıklı bağımlılığının farkında olmak, değişik kültürlerden insanlarla iletişime geçmek, ayrımcılığın olmadığı, barış içerisinde bir dünya dayanışmasını sağlamak için küresel vatandaşlık eğitiminin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Türkiye’deki Sosyal Bilgiler derslerinin küresel vatandaşlık eğitimine hizmet etmesi noktasında öğretmenler tarafından yetersiz bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Küresel Vatandaşlık, Küresel Vatandaşlık Eğitimi, Vatandaşlık Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Görüşü


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7721

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.