Okul Öncesi Eğitim Programının Stufflebeam’in Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (BGSÜ) Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi

Mecit Aslan, Nur Uygun

ÖZ

Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim programının Stufflebeam’in bağlam, girdi, süreç ve ürün değerlendirme modeline göre değerlendirilmesidir. Araştırmada karma araştırma yöntemi desenlerinden açıklayıcı desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Van il merkezi ve ilçelerindeki MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokul bünyesindeki anasınıflarında görev yapan 124 okul öncesi öğretmeninden elde edilmiştir. Ayrıca, 27 çocuk ve bir okul öncesi öğretmenden gözlem verileri, 15 okul öncesi öğretmeninden görüşme verileri toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Ölçeği”, “gözlem formu” ve “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin en olumsuz görüş belirttiği boyut bağlam olarak tespit edilmiştir. Öğretmenler bu boyutta özellikle okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki altyapılarının uygun olmadığını ve programın geliştirilmesi sürecinde bölgesel koşulların yeterince dikkate alınmadığını belirtmişlerdir. Girdi boyutu ile ilgili olarak, programda aile faktörünün ve çocukların bireysel farklılıklarının yeterince dikkate alınmadığı belirtilmiştir. Süreç boyutunda, nitelikli ev uygulamalarının yapılması, değerlendirme çalışmalarının yapılması ve ihtiyaç durumunda öğrenme merkezlerin eklenmesi/çıkarılması en az yapılan çalışmalar olarak ortaya çıkmıştır. Ürün boyutunda ise programın genellikle etkili olduğu, sadece aileden kaynaklı sorunların çözümünde yeterince etkili olamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi eğitim, Okul öncesi eğitim programı, Program geliştirme, Program değerlendirme, BGSÜ değerlendirme modeli


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7717

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.