Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Yaşantı Odaklı Yabancı Dil Edinimi Programının İngilizce Öğrenimine Etkisinin İncelenmesi

Banu Uslu

ÖZ

Bu araştırma ile okul öncesi dönemde yabancı dil eğitimi süreçleriyle ilk defa karşı karşıya kalan 50-74 aylık çocuklara yönelik uygulanan Yaşantı Odaklı Yabancı Dil Edinimi Progamının (YOYDEP) İngilizce öğrenmeye ve kalıcılağa etkisi incelenmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen uygulamaların çocukların İngilizce öğrenmelerindeki etkileri öğretmen ve ebeveynlerin gözlem ve görüşlerinden yola çıkarak betimlenmeye çalışılmıştır. Karma yöntemle gerçekleştirilen araştırmanın nicel boyutunda tek grup öntest-sontest deneme modeli, nitel boyutunda ise olgubilim (fenomenoloji) araştırması deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Nicel ölçme aracı olarak Yaşantı Odaklı Yabancı Dil Edinimi Ölçeği (YOYDEÖ) deneysel işlemin öncesinde, sonrasında ve kalıcılık testi olarak 2016-2017 Bahar döneminde 3 kez uygulanmıştır. Ayrıca anasınıfındaki çocukların öğretmen ve ebeveynleriyle yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yaşantı odaklı yabancı dil edinimi uygulamalarının çocukların dil edinimlerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın nitel verilerinin analiziyle elde edilen sonuçlara göre “Yabancı dilde aktif olma”, ‘Yabancı dile yönelik olumlu tutum’, ‘Öğrendiklerini transfer’ ve ‘Öğrendiklerini paylaşma’ temaları çocukların yabancı dili öğrenme sürecinde ortak olarak gözlenen ve ifade edilen temalardır. Bununla birlikte öğretmen ve velilerin ifadelerine göre anasınıfında öğrenim gören çocuklar dili kullanmaya uyum sağlama, dilde özgüvene sahip olma, kendini ifade etme ve telaffuz açısından kısmen sorunlar yaşamışlardır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul Öncesi Eğitim, İngilizce, Yaşantı Odaklı Yabancı Dil Ölçeği, Yabancı Dil Programı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7651

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.