Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Devam Ettiği Okullardaki Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Demokratik Değerleri Arasındaki İlişki

Salih Akyıldız

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, yabancı uyruklu öğrencilerin devam ettiği okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin çokkültürlü yeterlik algıları ile demokratik değerlerinin belirlenmesi ve aralarında bir ilişkinin olup olmadığının incelenmesidir. Çalışmaya, 2015-2016 öğretim yılında, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun il merkezlerinde yabancı uyruklu öğrencilerin devam ettiği ilkokullarda görev yapan 1980 sınıf öğretmeninden, gönüllülük ve yansızlık kuralına göre ölçeği doldurmayı kabul eden 499 sınıf öğretmeni katılmıştır. Veriler, “Çok Kültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” ve “Demokratik Değerler Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, yabancı uyruklu öğrencilerin devam ettiği okullarda görev yapan öğretmenlerin çokkültürlü yeterliklerinin farkındalık, bilgi ve beceri boyutlarında kendilerini “yeterli” algıladıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin demokratik değerlerin hak arama boyutu ile ilgili görüşleri “katılıyorum” düzeyinde; adalet, farklılıklara saygı ve eşitlik boyutlarıyla ilgili görüşleri ise “tamamen katılıyorum” düzeyinde benimsedikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin demokratik değerlerin adalet, farklılıklara saygı ve eşitlik boyutu ile ilgili görüşleri daha yüksek düzeyde benimsedikleri, hak arama boyutu ile ilgili görüşleri ise daha düşük düzeyde benimsedikleri anlaşılmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algıları ile demokratik değerleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Öğretmenlerin demokratik değerleri yükseldikçe çokkültürlü yeterlik algılarının da yükseldiği, demokratik değerleri düştükçe çokkültürlü yeterlik algılarının da düştüğü gözlenmiştir. Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının yüksek düzeyde olmasının öğretmenlerin demokratik değerleri benimsemesi ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Çokkültürlülük, Çokkültürlü yeterlik, Demokratik değer, Yabancı uyruklu öğrenciler, Sınıf öğretmeni


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7552

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.