Fen Öğretmenlerinin TPAB Öz Yeterlik Algıları: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması

Seyit Ahmet Kıray, İsmail Çelik, Mustafa Hilmi Çolakoğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki fen öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi(TPAB) alt boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda TPAB’ı oluşturan yapıların birbirleri arasındaki ilişkiler oluşturulan bir model ile incelenmiştir. Bu araştırma, Türkiye’deki fen öğretmenlerini temsil edecek şekilde 81 ilde görev yapmakta olan 563 fen öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kiray (2016a) tarafından öğretmen ve öğretmen adaylarının TPAB öz yeterlik algılarını ölçmek için geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın ikili bilgi alanlarından oluşan dışsal değişkenlerden Teknolojik Alan Bilgisi (TAB), Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB) ve Pedagojik Alan Bilgisi’nin (PAB) TPAB üzerinde doğrudan ve pozitif etkileri görülmektedir. Bu değişkenler TPAB’taki değişimin %65’ini açıklamaktadır. PAB ise TPAB’ı en fazla etkileyen değişken olarak göze çarpmaktadır. Bu bulguya göre PAB, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonunda kritik bir öneme sahiptir. Bu araştırmadaki bir diğer önemli bulgu ise öğretmenlerin AB’sinin, TAB ve PAB’ı doğrudan ve olumlu etkilediği, ve bu etkinin TB ve PB’ninkinden daha fazla olduğudur. Bu araştırmanın sonuçları bağlamında düşünüldüğünde, öğretmenlerin TPAB öz-yeterliklerini artırmak için geliştirilen mesleki gelişim programlarında doğrudan teknoloji odaklı bir yaklaşım yerine AB ve PAB’ı da kapsayan aşamalı bir model önerilebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Teknoloji entegrasyonu, TPAB, Yapısal eşitlik modeli


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7538

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.