Ergen Riskli Davranışlarının Akran Zorbalığı, Örselenme Yaşantıları ve Psikolojik Sağlamlık İle İlişkisinde Sapkın Arkadaşların Aracı Etkisinin İncelenmesi

Serap Özdemir

ÖZ

Bu çalışmanın amacı; lise öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeyleri, çocukluk örselenme yaşantıları ve akran zorbalığı mağduriyeti ile riskli davranışları arasındaki ilişki üzerinde sapkın arkadaşların aracı rolünü açıklamayı hedefleyen bir model geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Burdur il merkezindeki liselere devam eden 562 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak Ego Sağlamlık Ölçeği, Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği, Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği, Sapkın Arkadaşlar Ölçeği ve Riskli Davranışlar Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; ergenlerin psikolojik sağlamlık, çocukluk örselenme yaşantıları ve akran zorbalığı mağduriyeti ile riskli davranışları arasındaki ilişki üzerinde sapkın arkadaşların aracılık etkisi anlamlı düzeydedir. Sapkın arkadaşların riskli davranışlar ile çocukluk örselenme yaşantıları arasındaki ilişki üzerinde tam aracılık etkisinin olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra psikolojik sağlamlık ve akran zorbalığı mağduriyeti ile riskli davranışlar arasındaki ilişki üzerinde sapkın arkadaşlar kısmi aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular alanyazına dayalı olarak tartışılmış ve gelecekteki araştırma ve uygulamalara yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Akran zorbalığı mağduriyeti, Ergen riskli davranışları, Sapkın arkadaşlar, Psikolojik sağlamlık, Çocukluk örselenme yaşantıları, Yapısal eşitlik modellemesi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7509

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.