Araştırma Yapmanın İngilizce’yi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Öğretmen Araştırması açısından Motivasyonlarına ve Yeterliliklerine Etkisi

Görsev Sönmez Boran

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, araştırma yapan öğretmenlerin motive ve yeterli araştırmacı öğretmen olarak gelişimlerine yardım edip etmediğinin araştırılmasıdır. Araştırmaya İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten 17 öğretmen katılmıştır. Araştıma özellikle katılımcıların hizmet-içi eğitim dersinin sonunda motivasyon ve yeterliliklerinde farklılık olup olmadığını sorgulamaktadır. Araştırma verileri bu çalışma için düzenlenen Araştırma Motivasyonu ve Araştırma Yeterliliği anketlerinin yanısıra diğer niteliksel kaynaklarla toplanmıştır (örn. Mülakat, kompozisyon). Sonuçlara göre katılımcıların yeterlilik düzeyinde anlamlı bir artış meydana gelirken motivasyon düzeylerinde istatistiki açıdan anlamlı bir değişim ortaya koymamaktadır. Sonuçlar dpğrultusunda öğretmen eğiticileri, yabancı dil öğretmenleri, öğretmen eğitimi bölümleri ve yükseklisans programları için önemli öneriler sunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen-araştırması, Motivasyon, Yeterlilik, Hizmet-içi eğitim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7499

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.