İlkokul Öğrencilerinin Aile Birliğini Önemseme ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Halil İbrahim Sağlam, Tuğba Tunar

ÖZ

Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin aile birliğini önemsemeleri ile hoşgörü eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin aile birliğini önemseme ve hoşgörü eğilim düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırma tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya ilinin Adapazarı ilçesinde öğrenim gören ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi bu evrenden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 536’sı (%49) kız, 565’i erkek (%51) olmak üzere toplam 1101 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisidir. Bu amaçla Kişisel Bilgi Formu, üç alt boyuttan (değer, kabul ve empati) oluşan 18 maddelik Hoşgörü Eğilim Ölçeği, dört alt boyuttan (sevgi, saygı, iletişim ve sadakat) oluşan 22 maddelik Aile Birliğini Önemseme Ölçeği kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkiler korelasyon analizi ile incelenmiştir. Normallik testi sonucuna göre cinsiyet, anne babanın birlikte yaşama durumu, aile tipi değişkenleri ile ilgili verilerin analizinde parametrik testlerden t testi; öğrencilerin algılarına göre aile gelir düzeyi değişkeni için parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Kruskal-Wallis H testi sonucunda anlamlı çıkan farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin aile birliğini önemseme düzeyleri ile hoşgörü eğilimleri arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişkinin olduğu; öğrencilerin aile birliğini önemseme düzeylerinin cinsiyete göre iletişim ve sadakat boyutlarında kız öğrenciler lehine, anne ve babaların beraber yaşama durumlarına göre anne babaları beraber yaşayan öğrenciler lehine, aile tipine göre sevgi boyutunda çekirdek ailede yaşayanlar lehine, öğrencilerin algıladıkları aile gelir düzeyine göre üst ekonomik gelir düzeyi lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Öğrencilerin hoşgörü eğilim düzeyleri cinsiyetlerine göre kız öğrenciler lehine, anne babalarının beraber yaşamaları durumlarına göre anne babaları beraber yaşayan öğrenciler lehine, aile tipine göre değer ve kabul boyutlarında çekirdek ailede yaşayanlar lehine, öğrencilerin algıladıkları gelir düzeyine göre üst ekonomik gelir düzeyi lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Değer, Aile, Aile birliği, Aile birliğini önemseme, Hoşgörü, Hoşgörü eğilimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7432

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.