Koro, Tekrarlı ve Yardımlı Okuma Yöntemlerinin Zayıf Okuyucuların Okuma ve Anlama Becerileri Üzerine Etkisi

Hülya Kodan, Hayati Akyol

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı; koro, tekrarlı ve yardımlı okuma yöntemlerini birlikte kullanmanın zayıf okuyucuların okuma ve anlama becerileri üzerine etkisini açıklamaktır. Bu araştırma, tek denekli araştırma yöntemi ve bu yönteme ait deneklerarası çoklu yoklama düzeyi modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu okuma güçlüğü yaşayan altı öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma 90 saat sürmüştür. Araştırmada, uygulama öncesi öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama durumları ve hataları belirlenmiştir. Bu testte öğrencilerin okuma düzeylerinin % 89’un altında, okuduğunu anlama düzeylerinin ise % 70’in altında olduğu saptanmıştır. Buna göre öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama yönüyle endişe düzeyi’nde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sürecinde, akıcı okuma stratejilerinden koro, tekrarlı ve yardımlı okuma yöntemlerinin birlikte kullanımıyla öğrencilerin bilgilendirici ve hikâye edici metinlerde akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Araştırma sürecinden elde edilen veriler öntest-sontest puanların karşılaştırılmasında Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi analizi kullanılmıştır. Ön ve son değerlendirme sonuçları incelendiğinde ise öğrencilerin bilgilendirici metinlerdeki kelime tanıma yüzdesi, hatalı okunan kelime sayısı, dakikada okudukları kelime sayısı ve okuduğunu anlama yüzdeleri arasında anlamlı bir farklılık oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin hikâye edici metinlerdeki kelime tanıma yüzdesi, hatalı okunan kelime sayısı ve okuduğunu anlama yüzdeleri arasında anlamlı bir farklılık oluştuğu belirlenirken, öğrencilerin hikâye edici metinlerde dakikada okudukları kelime sayıları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Araştırma sonunda elde edilen veriler koro, tekrarlı ve yardımlı okuma yöntemlerinin zayıf okuyucuların akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma, Akıcı okuma, Okuduğunu anlama, Okuma stratejileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7385

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.