Lider Öğretmen Olmak: Malezya'daki Öğretmen Adaylarının Algı, Hazırlık Düzeyi ve Zorlukları Üzerine Bir Araştırma

Lokman Mohd Tahir, Mohammed Borhandden Musah, Shafeeq Hussain V. Al-Hudawi, Khadijah Daud

ÖZ

Malezya'da eğitimsel dönüşüm için artan talep, okullardaki liderlere okul performansının arttırılması yönünde sorumluluklar getirmektedir. Bu durum, okuldaki rutin görevlere yardımcı olmaları için, öğretmenlerin okul liderliği yaklaşımlarını geliştirmelerini sağlamaktadır. Sunulan çalışma, öğretmen adaaylarının lider öğretmenlik konusundaki algılarını incelemektedir. Çalışma ayrıca öğretmenlerin hazırlık durumlarını ve lider öğretmen rollerini uygularken karşılaştıkları zorlukları da ele almaktadır. Çalışmada karma yöntem tasarımı kullanılmıştır. Veriler 587 ilköğretim ve 189 ortaöğretim öğretmen adayı ile yapılan anketler ve seçilen sekiz öğretmen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının çoğu eğitim liderliği kavramına aşina olup, konuyla ilgili olumlu algılara sahiptir. Profesyonel hedefler doğrultusunda informal lider öğretmenler olarak seçilmeye hazır olduklarını kabul etmektedirler. Bulgular ayrıca öğretmen adaylarının, lider öğretmenlik rollerini yerine getirmeye çalışırken eğitim ekosisteminde karşılaştıkları güçlükleri de tespit etmektedir. Çalışmanın bir sonucu olarak. Malezya eğitim uygulamaları bağlamında lider öğretmenlik uygulamalarını geliştirmek için politika ve girişimleri bir çerçeve olarak sunulmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Lider öğretmenlik, Karma yöntem, Hazırlık, Zorluklar, Dağıtık liderlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.7362

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.