Romantik İlişkilerde İzlenim Ayarlamacılığı: Stres ve Psikolojik Belirtiler

Ayda Büyükşahin Sunal, Ali Dönmez

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, stres ve psikolojik belirtilerin, romantik ilişkisi olan üniversite öğrencilerinde izlenim ayarlamacılığı puanlarını yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırmaya karşıt cinsel romantik ilişkisi olan 280 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplama amacıyla Demografik Bilgi Formu, Kısa Semptom Envanteri, Stres Semptomları Kontrol Listesi ve Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizi, ilişkisel sorun düzeyinin, izlenim ayarlamacılığı puanlarının önemli yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Kadınlarda, depresyon ve ilişkisel sorun düzeyi, izlenim ayarlamacılığının anlamlı yordayıcılarıdır. Erkeklerde ise öfke, izlenim ayarlamacılığının anlamlı yordayıcısıdır. Ayrıca, yüksek düzeyde ilişkilerini sorunlu algılayan katılımcıların izlenim ayarlamacılığı puanları, ilişkilerini düşük düzeyde sorunlu algılayan katılımcılardan daha yüksektir.

ANAHTAR KELİMELER

İzlenim ayarlamacılığı, stres belirtileri, psikolojik belirtiler, romantik ilişkiler, üniversite öğrencileri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.