Spor Lisesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Genel Akademik Başarı Açısından İncelenmesi

Ceyhun Alemdağ, Serdar Alemdağ, Abdullah Bora Özkara

ÖZ

Öğrenme stillerinden hangilerinin daha işe yarar olduğu ile ilgili araştırma sonuçları tutarlı değildir. Buna rağmen, öğrenme stillerinin genel olarak öğrenme ile ilişkili olduğu ve bazı öğrenme çıktılarındaki gelişime yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, Kolb Öğrenme Stili Modeli’ne göre spor lisesi öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek ve genel akademik başarıları açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de yedi farklı spor lisesinde öğrenim gören, 152’si kadın ve 328’i erkek 480 spor lisesi öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri-3 (KÖSE-3) kullanılmıştır. Veriler, χ2 (Kay-Kare) testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında spor lisesi öğrencilerinin %39.5’inin değiştirme, %21.5’inin özümseme, yine aynı oranda (%21.5) ayrıştırma ve %17.5’inin yerleştirme öğrenme stiline sahip oldukları belirlenmiştir. Genel akademik başarıları yüksek olan öğrencilerin öğrenme stilleri ise sırası ile, ayrıştırma, yerleştirme, özümseme ve değiştirme şeklindedir. Spor Lisesi öğrencilerinin çoğu değiştirme öğrenme stiline sahip olmasına rağmen, ayrıştırma öğrenme stiline sahip öğrencilerin genel akademik başarıları daha yüksektir.

ANAHTAR KELİMELER

Spor, Sporcu öğrenci, Öğrenme stilleri, Lise, Öğrenme, Akademik başarı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7327

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.