Öğretmenlerin İdeal Okula İlişkin Bilişsel Yapıları

Engin Karadağ, F. Melis Cin, Ş. Koza Çiftçi

ÖZ

Bu çalışmada ilk ve ortaokul öğretmenlerinin ‘ideal okul’ kavramına yönelik bilişsel yapılarını dağarcık ağı tekniğiyle ortaya koymak amaçlanmıştır. Karma yöntemlerden keşfedici desenle tasarlanan çalışmada katılımcılar ölçüt örnekleme tekniğiyle belirlenen 20 öğretmenden oluşmuştur. Çalışma verileri karar verme ağ tekniği kullanılarak elde edilmiş olup element-yapı benzerlik formülü ve açımlayıcı faktör analizleri kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretmenler tarafından oluşturulan yapılar birey ve kurum olmak üzere iki faktöre ayrışmaktadır. Birey faktörü ideal okul; kurum faktörü ise ideal olmayan okul özellikleri taşımaktadır. İdeal okul faktörünü temsil eden yapılar yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, doyum, güven ve ast-üst ilişkileridir. İdeal olmayan okul faktöründe öğretmenlerin bilişsel kurguları sosyo-ekonomik çevre, okulun fiziki durumu, araç-gereç, hizmet-içi eğitim olanağı gibi yapılardır.

ANAHTAR KELİMELER

İdeal okul, Bilişsel kurgu, Dağarcık ağı, Yapı, Bilişsel yapı teorisi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7258

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.