Ortaokul Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Kaygı ve Tutumlarının Okuma Alışkanlığı Üzerindeki Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

Yasemin Baki

ÖZ

Bu araştırmada, yapısal eşitlik modellemesi yoluyla ortaokul öğrencilerinin okuma kaygısı ve okumaya ilişkin tutumlarının ve okuma alışkanlığına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmada basit seçkisiz örnekleme yoluyla oluşturulan çalışma grubu; 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim göre 341 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerinin toplanmasında “Okuma Kaygısı Ölçeği (Melanlıoğlu, 2014)”, “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği (Çakıroğlu ve Palancı, 2015)” ve “Ortaokul Kitap Okuma Alışkanlığı Ölçeği (Tok, Küçük ve Kırmacı, 2015)” kullanılmıştır. Veriler yapısal eşitlik modellemesiyle çözümlenmiş olup, verilerin analizlerde SPSS 23 ve AMOS 22.0 yazılımları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hipotez modelin geçerli olduğu; okuma kaygısı ve okumaya ilişkin tutumun, okuma alışkanlığını doğrudan ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Okuma kaygısı ve okumaya ilişkin tutum, okuma alışkanlığının %42’lik kısmını açıklamakla birlikte okuma alışkanlığının en baskın yordayıcısının okumaya ilişkin tutum olduğu; okuma alışkanlığının, okuma kaygısı tarafından hem doğrudan hem dolaylı olarak, okumaya ilişkin tutum tarafından ise doğrudan etkilendiği belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma alışkanlığı, Okuma kaygısı, Okuma tutum, Ortaokul öğrencileri, Yapısal eşitlik modellemesi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7223

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.