Sınıf Uygulamalarında Matematiğe İlişkin Değerlerin İncelenmesi: Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Bir Durum Çalışması

Fatma Nur Aktaş, Ziya Argün

ÖZ

Öğrencilerinin daha iyi nasıl öğrenebileceğine karar verirken, öğretmenlerin mevcut pedagojik alan bilgileri aracılığı ile yaptıkları seçimler değerleri meydana getirmektedir. Öğretmenlerin bu seçimleri, onların kişisel değerlerini yansıtmaktadır. Böylece öğretmenlerin karar vermelerini gerektiren sınıf uygulamalarında, öğretmenlerin sahip oldukları değerler için ipuçları bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı sınıf uygulamalarında ortaöğretim matematik öğretmenlerinin karar verme süreçlerinde yansıttıkları matematiğe ilişkin değerleri ortaya koymaktır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Katılımcılar, çeşitli ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan beş ortaöğretim matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Örneklem, amaçlı örnekleme yöntemi ile tespit edilmiştir. Veri toplama araçları, sınıf senaryolarına dayanarak oluşturulmuş yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve video kaydına alınan ders gözlemlerinden oluşmaktadır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin matematiğe ilişkin değerlerin bazı boyutlarına yetersiz de olsa sahipken, bazı boyutlarını sınıf uygulamalarına hiç yansıtmadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin karar verme süreçlerinde nesnecilik, kontrol ve açıklık değerlerini, tamamlayıcı değer ikililerinden daha fazla yansıttıkları belirlenmiştir. Son olarak, tartışma ve matematik eğitimi için öneriler, bulgular ışığında sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Değer, Değerlerin sınıflandırılması, Matematiğe ilişkin değer, Karar kerme, Matematik öğretmenleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7177

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.