Erken Çocuklukta Sosyal Becerilere Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisi, Sosyal Becerilerle Mizaç Arasındaki İlişki

Kızbes Meral Kılıç, Fatma Abide Güngör Aytar

ÖZ

Bu araştırmada Sosyal Beceri Eğitimi Programı’nın okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerileri üzerinde etkisi ve çocukların sosyal becerileri ile mizaçları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, kamu kurumuna ait okul öncesi eğitime devam eden çocuklar oluşturmuştur. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desende gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna 26, kontrol grubuna 29, toplam 55 okul öncesi çocuk dahil edilmiştir. Çocukların yaşları 57-66 ay ( =60,6) arasındadır. Deney grubundaki çocuklara okul öncesi eğitim programlarına ek olarak Haziran-Ağustos 2015 tarihleri arasında Sosyal Beceri Eğitimi Programı haftada üç gün (8 hafta, 24 gün) ve günde yaklaşık 1 saat olmak üzere araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklar ise okullarında uygulanan okul öncesi eğitim programına devam etmişlerdir. Veri toplamada “Denver II Gelişimsel Tarama Testi”, “Bilgi Toplama Formu”, “Sosyal Beceri Ölçeği” ve “Çocuk Davranış Listesi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Karışık Desen Anova Analizi ile Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Sosyal Beceri Eğitim Programı’na katılan çocukların son test ortalama puanlarının kontrol grubu çocukların son test ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu, verilen eğitimin olumlu etkisi görülmüştür. Deney ve kontrol grubundaki çocukların sosyal beceri-çekingenlik puanları ile mizaç-engelleme denetimi puanları, sosyal beceri-iletişim puanları ile mizaç-etkinlik seviyesi puanları, mizaç- dürtüsellik puanları ile sosyal beceri-uyumsuzluk ve sosyal beceri puanları arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler ortaya çıktığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi eğitim, Sosyal yetkinlik, Sosyal beceri, Mizaç, Sosyal beceri eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7162

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.