İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnançlarının Ulusal Düzeyde Karşılaştırılması

Derya Çelik, Zeynep Medine Özmen, Serhat Aydın, Mustafa Güler, Osman Birgin, Gökay Açıkyıldız, Kadir Gürsoy, Duygu Arabacı, Gönül Güneş, Ramazan Gürbüz

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni (İMÖ) adaylarının matematik hakkındaki inançlarını ulusal açıdan ortaya koymak ve bölgesel düzeyde karşılaştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de 21 üniversitede dördüncü sınıfta öğrenim gören toplam 1418 İMÖ adayı oluşturmaktadır. Örneklemdeki üniversitelerin seçiminde Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Düzey 1 sınıflamasındaki 12 bölge dikkate alınmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak TEDS-M çalışmasında kullanılan, Türkçe’ye uyarlaması yapılan toplamda beş boyuta sahip “matematiğin doğasına ilişkin inanç” “matematik öğrenmeye ilişkin inanç” ve “matematik başarısı hakkında inanç” ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı yardımıyla gerçekleştirilen betimsel istatistik değerleri, tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Bu araştırmada İMÖ adaylarının matematiğin doğasına yönelik dinamik görüşü üniversite ve bölgeler bazında yaygın olarak benimsedikleri, bununla birlikte matematiğin doğasına ilişkin geleneksel bakış açısını yansıtan statik görüşün de azımsanamayacak düzeyde benimsendiği belirlenmiştir. İMÖ adaylarının matematiğin doğası, matematik öğrenme ve matematik başarısına ilişkin inançlarının üniversiteler ve bulundukları bölgeler bakımından anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bu anlamlı farklılığı oluşturan faktörlerin tespit edilmesi amacıyla üniversiteler ve bölgeler bazında eğitim fakültelerinde verilen dersler, içerikleri ve sınıf içi uygulamalar gibi değişkenler nitel yaklaşımlarla derinlemesine incelenmesi önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

İlköğretim matematik öğretmeni adayı, Matematiğin doğasına ilişkin inanç, Matematik öğrenmeye ilişkin inanç, Matematik başarısı hakkında inanç, Karşılaştırmalı eğitim araştırması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7133

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.