Web Tabanlı Problem Temelli Öğrenmenin Okul Yöneticilerinin Öz-Yeterlik İnançlarına ve Yöneticilik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi

Songül Karabatak, Muhammed Turhan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı web tabanlı problem temelli bir okul yöneticisi yetiştirme programının okul yöneticilerinin öz-yeterlik inançlarına ve okul yöneticiliği mesleğine ilişkin tutumlarına etkisini belirlemektir. Bu amaçla, nicel ve nitel araştırma yaklaşımının birlikte kullanıldığı karma yaklaşımdan faydalanılmıştır. Nicel boyut, deneysel model ile yürütülmüştür. Nitel boyutta da odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Çalışmada bir deney grubu ve bir kontrol grubu kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının katılımcıları amaçlı örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, WT-PTOYE süreci katılımcıların genel ve mesleki öz-yeterlik inançlarını ve okul yöneticiliği mesleğine ilişkin tutumlarını anlamlı ve olumlu yönde etkilemiştir. Bu sonuç, kullanılan yönetici eğitim modelinin, okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinde önemli katkılar sağlama potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul yöneticisi eğitimi, Web tabanlı öğrenme, Problem temelli öğrenme, Öz-yeterlik inancı, Okul yöneticiliğine ilişkin tutum


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7105

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.